Zastosowanie kompleksowego leczenia miejscowego u pacjenta z mnogimi owrzodzeniami podudzi w przebiegu leukocytoklastycznego zapalenia naczyń (LCV) – opis przypadku

Comprehensive local treatment of multiple ulcers of the crus in a patient with leukocytoclastic vasculitis (LCV) – case report

Maciej Sopata1, Elżbieta Tomaszewska1, Mateusz Sopata2, Iwona Zaporowska-Stachowiak3, 4

1 Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Hospicjum Palium

2 Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej

3 Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

Maciej Sopata, Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Hospicjum Palium, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, e-mail: maciej.sopata@skpp.edu.pl

Wpłynęło: 20.05.2017

Zaakceptowano: 01.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017014

Leczenie Ran 2017;14(2):45–50

Streszczenie: W pracy przedstawiono skuteczny, zakończony wyleczeniem, sposób postępowania leczniczego, zastosowany u chorego w przebiegu agresywnego schorzenia autoimmunologicznego z martwiczymi owrzodzeniami na podudziach obydwu kończyn dolnych. U pacjenta, pomimo stosowania leczenia ogólnego, dochodziło do nawrotów choroby i rozwoju martwiczych owrzodzeń, bez reakcji na różne terapie miejscowe. W leczeniu zastosowano postępowanie miejscowe, zgodne ze strategią TIME. Terapię rozpoczęto z wykorzystaniem Octeniseptu®, na zmianę z Octenilinem® w żelu, a następnie opatrunki hydrokoloidowe Granuflex® do momentu oczyszczenia ran. W kolejnej fazie, aż do całkowitego wyleczenia owrzodzeń, stosowano opatrunki lipidokoloidowe UrgoTul® Ag/Silver. Przedstawiony w pracy sposób kompleksowego leczenia owrzodzeń podudzi u pacjenta z LCV wydaje się bardzo ciekawą i skuteczną opcją terapeutyczną, możliwą do zastosowania również w innych przypadkach mnogich, trudnych do leczenia owrzodzeń u cierpiących chorych.

Słowa kluczowe: leczenie miejscowe, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, rzadkie rany przewlekłe, strategia TIME

Abstract: This article describes the successful treatment of a patient suffering from an aggressive autoimmune disease presenting with necrotic ulcers on the crura of both lower extremities. Despite general treatment, recurrences were reported and progression of necrotizing ulcers was observed despite local treatment. Local treatment was implemented using the TIME treatment concept. Treatment was started using Octenisept® alternatively with Octenilin® gel and followed by Granuflex® hydrocolloid dressing until debridement of the wound was obtained. Later UrgoTul® Ag/Silver lipido-colloid dressing was applied until the ulcer was completely healed. This comprehensive treatment of rare crural ulcers that was administered to the patient with LCV may be an interesting and effective option for treating other difficult cases of patients suffering from chronic wounds.

Key words: leukocytoclastic vasculitis, TIME strategy, topical treatment, unusual chronic wounds