Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu oparzeń

The use of Lucilia sericata maggots in burns

Magdalena Bugaj | Jerzy Strużyna | Ryszard J. Mądry | Tomasz Korzeniowski | Sergey Antonov

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Magdalena Bugaj Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 31, Fax: (81) 752 65 35

Wpłynęło: 10.03.2014

Zaakceptowano: 30.03.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):91–96

Streszczenie: Biochirugia, czyli metoda oczyszczania rany z tkanek martwiczych za pomocą larw Lucilia sericata, jest metodą znaną i stosowaną w chirurgii od wieków. Obecnie – z powodu rozwoju wielolekoopornych bakterii – ten rodzaj terapii przeżywa renesans. Jego prostota działania polega na wykorzystaniu do oczyszczenia rany larwy muchy plujki, żywiącej się martwymi tkankami. Korzyści płynące z zastosowania biochirurgii są potrójne: mechaniczne oczyszczenie, dezynfekcja oraz pobudzenie ziarninowania. Metoda może być wykorzystywana w przypadku wszelkich ostrych i przewlekłych ran. Na podstawie doświadczenia własnego opisano szczegółowo wskazania, wady i zalety terapii w odniesieniu do ran oparzeniowych. Metoda okazała się tania i skuteczna również w określonych przypadkach tego typu urazów.

Słowa kluczowe: biochirurgia, Lucilia sericata, oczyszczanie rany, oparzenia

Abstract: Biosurgery, a method of wound debridement using Lucilia sericata, is a method well known and used from ages. In the face of multidrug resistant pathogen this method returns. Its simplicity lies in the use of maggots of green bottle fly, which feeds with necrotic tissue, to clean the wound. The benefits of this therapy are: mechanical debridement, disinfection and induced granulation. It is used to all acute and chronic wounds. Based on own experiences with the use of Lucilia sericata, we described indications and contraindications of this therapy regarding burn wounds. This method come as cheap and efficient in particular burn wounds.

 Key words: biosurgery, burns, debridement, Lucilia sericata