Zastosowanie nalbufiny u dzieci i młodzieży

The use of nalbuphine in children and adolescents

Ilona Batko

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Wpłynęło: 20.06.2016

Zaakceptowano: 15.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016012

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):67–70

Streszczenie: Leczenie bólu u dzieci stanowi duże wyzwanie terapeutyczne, dlatego trwają badania nad nowymi preparatami o działaniu przeciwbólowym do stosowania w tej grupie chorych, dodatkowo poszukiwane są także nowe zastosowania dobrze znanych substancji. Nalbufina jest lekiem opioidowym o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, znajdującym zastosowanie w leczeniu bólu o znacznym i umiarkowanym nasileniu u dzieci. W niniejszej pracy, stanowiącej przegląd piśmiennictwa dotyczącego nalbufiny, omówiono: budowę chemiczną, metabolizm, wskazania do stosowania oraz dawkowanie tego opioidu w leczeniu bólu u dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: leczenie bólu, nalbufina, opioidy

Abstract:  Pain management in the pediatric population is a major therapeutic challenge. Therefore, ongoing research on different means of pain control in this population is of utter most importance, particularly to find new applications for some of the well known substances. Nalbuphine’s mechanism of action is through agonistic-antagonistic effect on different opioid receptors. It has potential application in children suffering from moderate to severe pain. This paper reviews available literature on the drug nalbuphine, and discusses the chemical structure, metabolism, indications for use, and dosage of the drug in management of pain in children and adolescents.

Key words: analgesics, nalbuphine, opioids