Zastosowanie opatrunków w leczeniu ran przewlekłych powikłanych infekcją wywołaną przez drobnoustroje w formie biofilmowej

Application of dressings for treatment of chronic wounds protracted with infection caused by biofilm microorganisms

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

 

Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-534 Wrocław, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 10.11.2017

Zaakceptowano: 30.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017030

Leczenie Ran 2017;14(4):141–144

Streszczenie: Rany przewlekłe powikłane procesem infekcyjnym wywołanym przez drobnoustroje w formie biofilmowej mogą prowadzić do utraty zdrowia oraz życia pacjentów. Biofilm w ranach charakteryzuje się niezwykle wysoką opornością na aktywność środków przeciwdrobnoustrojowych oraz komórek układu odpornościowego. Eradykacja biofilmu z ran wymaga połączenia procedur opracowania chirurgicznego oraz zastosowania skutecznych antyseptyków, a także opatrunków aktywnych charakteryzujących się aktywnością przeciwdrobnoustrojową i zdolnością do sekwestracji patogenów. Nowoczesne opatrunki przeciwbiofilmowe są skutecznym narzędziem służącym do prewencji i eradykacji patogenów z rany, jednakże – biorąc pod uwagę wysoką zdolność adaptacyjną biofilmu – konieczne jest nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu niedopuszczenie do rozwoju lub zatrzymanie toczącej się w ranie infekcji.

Słowa kluczowe: biofilm, opatrunki, rany

Abstract: Chronic wounds protracted with infections caused by microorganisms in biofilm form contribute to health and life loss of patients. Wound biofilms display extremely high resistance against antimicrobials and immune system cells. Eradication of wound biofilm requires combined use of surgical debridement and antiseptics followed by application of active dressings with confirmed antimicrobial or sequestrating activity. Modern antibiofilm dressings are an efficient tool which is used for prevention and eradication of wound pathogens. However, taking biofilm’s high adaptive ability under consideration, there is an obvious necessity of searching for new solutions aimed to prevent or stop wound infection.

Key words: biofilm, dressings, wounds