Zastosowanie pedobarografii oraz technologii CNC w procesie projektowania indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u pacjentów z neuroosteoartropatią Charcota – diagnostyka, projektowanie i wykonanie

The application of human amniotic membrane as a carrier for an antiseptic agents used to treat chronic, infected wounds

Aleksandra Bitenc-Jasiejko

ORCID: 0000-0002-3720-0300

„Spondylus” Przychodnia NZOZ w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 39, 70-413 Szczecin, e-mail: abj@spondylus.pl

Wpłynęło: 24.01.2020

Zaakceptowano: 28.02.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR220002

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):17–29

Streszczenie: Ze względu na wzrost zachorowań na cukrzycę na całym świecie, rośnie również częstość występowania artropatii Charcota. Terapia tego schorzenia w większości przypadków rozpoczyna się, kiedy zmiana jest co najmniej w początkowej fazie rozwoju, charakteryzującej się: mikrozłamaniami, fragmentacją kości oraz podwichnięciami, osteoporozą, osteolizą itp. Zmiany te wykrywane są za pomocą badania obrazowego (RTG/MRI) i na tym etapie podejmowane są działania ukierunkowane na ich leczenie, zwykle za pomocą gipsowania lub innego zaopatrzenia ortopedycznego (stabilizujące obuwie ortopedyczne, stabilizatory). Często jednak konieczne jest postępowanie operacyjne. W profilaktyce neuroosteoartropatii Charcota najistotniejsze znaczenie ma prewencyjna diagnostyka przesiewowa u pacjentów z grupy ryzyka, która będzie sprzyjać ocenie wad stóp, zaburzeń osiowości kończyn dolnych oraz determinant chodu. Istotną kwestią jest ocena dystrybucji nacisku podczas chodu, z uwzględnieniem czasu kontaktu oraz płaszczyzny przyłożenia. Istotne jest również wykrywanie wadliwej migracji nacisków. Prowadzone badania sprzyjają wczesnemu wykrywaniu zmian w morfologii stopy przez wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego, dlatego też nie mogą być wysokospecjalistyczne oraz muszą być ekonomiczne. Kolejno podejmowane działania powinny być ukierunkowane na prewencję zapobiegającą zniekształcaniu stóp, a w konsekwencji degradacji tkanek. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano diagnostyczną procedurę przesiewową oraz wskazano istotne parametry stopy oraz chodu. Wskazano również rozwiązania ortopedyczne mające zastosowanie w profilaktyce powstawania zmian sprzyjających degradacji tkanek, projektowane na podstawie badań podczas stania oraz podczas chodu.

Słowa kluczowe: indywidualna wkładka ortopedyczna, neuroosteoartropatia Charcota, obuwie personalizowane, owrzodzenia, pedobarografia, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Due to the increase in the incidence of diabetes worldwide, the incidence of Charcot arthropathy is also increasing. In most cases, the therapy procedure begins when the lesion is at least in the early stages of development, characterized by micro fractures, bone fragmentation and subluxations, osteoporosis, osteolysis, etc. These changes are detected by means of imaging (RTG/MRI) and at this stage, actions are taken to treat these changes, usually by plastering or other rather outdated orthopaedic equipment, i.e. stabilizing orthopaedic footwear, stabilizers. However, operational procedure is not uncommon. In the prevention of Charcot’s neuroosteoarthropathy, the most important is preventative screening diagnostics existing in patients at risk, which will contribute to the assessment of foot defects, disturbances in the alignment of the lower limbs and gait determinants. An important issue is the assessment of pressure distribution during walking, including contact time and the application plane. Detecting faulty pressure migration is also important. Conducted research is to support early detection of changes in foot morphology by all members of the interdisciplinary team, therefore the applied research must be not highly specialized and economical. Subsequent actions should be focused on preventive measures to prevent foot deformation and, as a consequence, tissue degradation. This study presents a case study showing the diagnostic screening procedure, along with an indication of relevant foot and gait parameters. Orthopaedic solutions applicable in the prevention of the formation of changes favoring tissue degradation were also indicated, which are designed after a standing and walking test.

Key words: amiopathy, Charcot neuroosteoarthropathy, diabetic foot syndrome, individual orthopaedic insole, neuropathy, pedobarography, personalized footwear, ulcers