Zastosowanie probiotyków w profilaktyce chorób infekcyjnych

Use of probiotics for prevention of infectious diseases

Izabela A. Steinka

Zakład Higieny Żywności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Tel./Fax: (58) 349 27 23

Wpłynęło: 5.11.2012

Zaakceptowano: 10.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):177–186

Streszczenie: Zastosowanie probiotyków w profilaktyce infekcji bakteryjnych i wirusowych może być pomocne w przeciwdziałaniu zachorowaniom związanym z obecnością patogenów w organizmie. Dobór probiotyków powinien być uzależniony od rodzaju wnikającej do organizmu mikroflory chorobotwórczej, miejsca lokalizacji i mechanizmów oddziaływania na infekowany organizm. Dawki stosowanych probiotyków muszą wynikać z rodzaju schorzenia i stanu zdrowia pacjenta. Badania wskazują na wyższą skuteczność profilaktyczną mieszanych kultur bakterii w porównaniu z pojedynczymi szczepami. Skuteczność antagonistycznego oddziaływania probiotyków można mierzyć za pomocą specjalnych współczynników. Istnieją kontrowersje na temat antagonistycznej aktywności tych szczepów w zależności od źródła ich pochodzenia. Z uwagi na niepożądane działania dotychczas powszechnie stosowanych probiotyków trwają prace nad znalezieniem nowych szczepów i modyfikacją istniejących z wykorzystaniem inżynierii genetycznej.

Słowa kluczowe: antagonizm, infekcje, mikroflora, patogeny, probiotyki, profilaktyka

Abstract: The use of probiotics in bacterial and viral infections prophylaxis may be useful in preventing illnesses associated with the presence of pathogens. Selection of probiotics should be dependent on the type of pathogenic micro-flora intruding the organism, location, and mechanisms of action in the infected organism. Dosage of probiotics must result from the type of disease and patient’s condition. Studies indicate a higher prophylactic efficacy of mixed bacterial cultures compared to single strains. The effectiveness of the antagonistic influence of probiotics may be measured by special index. There is controversy over the antagonistic activity of these strains, depending on the source of their origin. Genetic engineering work is underway to find new and modify the existing strains, given the undesirable effects of the currently commonly used probiotic strains.

Key words: antagonism, infections, micro-flora, pathogens, probiotics, prophylaxis