Zastosowanie rifaksyminy w zapobieganiu i leczeniu encefalopatii wątrobowej

Rifaximin in prevention and treatment of hepatic encephalopathy

Henryka Mięgoć | Marta Piekarska | Alicja D. Wandałowicz

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Henryka Mięgoć Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Tel./Fax: (85) 741 69 21

Wpłynęło: 01.06.2013

Zaakceptowano: 24.06.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013033

Forum Zakażeń 2013;4(3):217–221

Streszczenie: Encefalopatia wątrobowa (EW) jest jednym z najczęstszych powikłań ostrych i przewlekłych chorób wątroby. EW w istotny sposób wpływa na jakość życia chorego. Profilaktyka i leczenie encefalopatii opierają się na unikaniu czynników wywołujących, oddziaływaniu na florę jelitową oraz obniżaniu stężenia amoniaku we krwi. Podstawę terapii stanowią niewchłanialne disacharydy. Antybiotyki, takie jak neomycyna i paromomycyna, są skuteczne w terapii ostrych epizodów EW, jednak ich stosowanie w zapobieganiu nawrotom jest obciążone poważnymi działaniami niepożądanymi. Bezpieczeństwo rifaksyminy w długotrwałym stosowaniu czyni ją przydatną w terapii i prewencji encefalopatii wątrobowej. Badania wykazały porównywalne efekty terapeutyczne rifaksyminy z niewchłanialnymi disacharydami. Jej użycie wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Rifaksymina jest alternatywą w terapii EW u chorych źle tolerujących inne metody leczenia, np. disacharydy lub neomycynę.

Słowa kluczowe: amoniak, encefalopatia wątrobowa, rifaksymina

Abstract: Hepatic encephalopathy (HE) is one of the most common complications of acute and chronic liver diseases. HE affects significantly patient’s quality of life. HE prevention and treatment are based on avoidance of risk factors, manipulating the intestinal milieu and reducing the serum level of ammonia. Non-absorbable disaccharides account for basic therapy. Oral antibiotics such as neomycin and paromomycin are effective in therapy of HE acute episodes. However, using these antibiotics in prevention of recurrence of HE acute episodes is associated with severe side effects. Rifaximin is safe in long-term therapy what makes it useful in treatment and prevention of HE. A research has shown analogous therapeutic effect in use rifaximin and non-absorbable disaccharides. Use of rifaximin has been connected with fewer cases of side effects. Rifaximin is alternative treatment option in patients with poor tolerance to other treatment such as non-absorbable disaccharides and neomycin.

Key words: ammonia, hepatic encephalopathy, rifaximin