Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu rozległej rany oparzeniowej – opis przypadku

Negative-pressure therapy in extensive burn wound treatment – a case report

Elżbieta Kozłowska1 | Zbigniew Banaszkiewicz2 | Katarzyna Cierzniakowska1 | Anna Łabuńska2 | Maria T. Szewczyk1 | Aleksandra Popow1

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Katarzyna Cierzniakowska Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 58 21, e-mail: katarzyna.cierzniakowska@cm.umk.pl

Wpłynęło: 15.08.2018

Zaakceptowano: 29.08.2018

DOI:dx.doi.org/10.15374/LR2018016

Leczenie Ran 2018;15(3):141–145

Streszczenie: Terapia podciśnieniowa (NPWT) jest metodą leczenia obecnie coraz częściej stosowaną w wielu dziedzinach medycyny w celu ułatwienia oraz przyspieszenia procesu gojenia ran zarówno ostrych, jak i przewlekłych. W chirurgii z zastosowaniem NPWT leczy się między innymi rany oparzeniowe. Efektem zastosowanego leczenia jest usunięcie tkanek martwiczych, zmniejszenie obrzęku, poprawa ukrwienia łożyska rany i zahamowanie wzrostu bakterii. Ponadto terapia podciśnieniowa przyspiesza proces tworzenia tkanki ziarninowej, co wpływa zarówno na możliwość szybszego położenia przeszczepu skóry, jak i na jego przeżywalność.

Słowa kluczowe: rana oparzeniowa, terapia podciśnieniowa

Abstract: Therapy that uses negative pressure to ease and accelerate the process of healing severe and chronic wounds is popular in many areas of medicine. In surgery it is used, among others, for treating burn wounds. The effects of this therapy are: removal of necrotic tissue, edema alleviation, improvement of blood supply to the wound bed and decrease of bacteria. Moreover, negative-pressure wound therapy accelerates the process of creating granulation tissue, which influences how early the graft can be placed and graft survival.

Key words: burn wound, hypotensive therapy