Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w COVID-19

The use of hyperbaric oxygen therapy in COVID-19

Michał Zieliński1 | Jerzy Kozielski2

ORCID*: 0000-0002-6672-8219 | 0000-0001-7245-5432

1 Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Centrum Leczenia Oparzeń im. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Michał Zieliński Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze,
Tel.: 32 37 32 235,
e-mail: michal.zielinski1@interia.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 13.10.2021

Zaakceptowano: 29.10.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021010

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(2):33–38

Streszczenie: Pandemia COVID-19 stanowi poważne obciążenie dla sektorów ochrony zdrowia na świecie. Znaczna część objawów, potencjalnych powikłań oraz zgonów wynika z zajęcia układu oddechowego. Ograniczona liczba metod terapeutycznych o potwierdzonej naukowo skuteczności warunkuje konieczność poszukiwania nowych sposobów zwalczania zakażenia oraz podejmowania prób zastosowania klasycznych metod terapii, takich jak tlenoterapia hiperbaryczna. W niniejszym artykule omówiono patofizjologię COVID-19, ze wskazaniem potencjalnych elementów mogących świadczyć o skuteczności terapii hiperbarycznej. Opisano wpływ tlenoterapii pod zwiększonym ciśnieniem na procesy fizjologiczne, a także podsumowano zakończone i trwające prace badawcze nad wpływem tlenoterapii hiperbarycznej na przebieg choroby COVID-19.

Słowa kluczowe: COVID-19, niewydolność oddechowa, tlenoterapia hiperbaryczna

Abstract: The COVID-19 pandemic is a considerable burden for healthcare systems. The majority of symptoms, potential complications, and mortality are caused by respiratory system dysfunction. There is a limited number of available, scientifically proven therapeutic methods, resulting in the search for new therapies and attempts at using older ones, like hyperbaric oxygen therapy. In this paper, we discuss the pathophysiology of COVID-19 while highlighting elements suggesting the effectiveness of hyperbaric therapy. We described the influence of high pressure oxygen therapy on physiologic processes, and also summarize the completed and ongoing clinical trials with respect to hyperbaric therapy and its effect on the natural history of COVID-19.

Key words: COVID-19, hyperbaric oxygen therapy, respiratory failure