Zespół Lemierre’a – choroba wciąż zapomniana. Opis przypadku

Lemierre’s syndrome – the forgotten diagnosis. The case report

Paulina Majkut1 | Marek Kot 1 | Marzena Cieślińska2, 3

1 Oddział Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Paulina Majkut, Oddział Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

Wpłynęło: 20.09.2016

Zaakceptowano: 22.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016072

Forum Zakażeń 2017;8(2):145–149

Streszczenie: Zespół Lemierre’a to sepsa poanginowa, na którą składa się triada objawów: przebyta 4–15 dni wcześniej infekcja górnych dróg oddechowych, zakrzepica żyły szyjnej wewnętrznej oraz sepsa z wytworzeniem odległych ropni tzw. przerzutowych (głownie w płucach). Przed erą antybiotykoterapii śmiertelność z powodu tej choroby była bardzo wysoka, obniżyła się po wprowadzeniu do leczenia antybiotyków. Najczęstszym patogenem wywołującym zespół Lemierre’a jest Gram-ujemna beztlenowa pałeczka – Fusobacterium necrophorum. W leczeniu stosuje się: penicyliny z inhibitorami beta-laktamaz, metronidazol, karbapenemy, klindamycynę, cefoksytynę przez około 6 tygodni. Prawidłowo zdiagnozowana choroba wiąże się ze śmiertelnością wynoszącą około 5–18%; w przypadku braku prawidłowego rozpoznania śmiertelność jest dużo wyższa. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku w celu przybliżenia obrazu klinicznego zespołu Lemierre’a.

Słowa kluczowe: Fusobacterium necrophorum, sepsa, zakrzepica, zespoł Lemierre’a

Abstract: Lemierre’s syndrome refers to postanginal sepsis manifesting with the following: recent infection (4–15 days prior to symptoms) of the upper respiratory tract, thrombophlebitis of the internal jugular vein and metastatic septic abscesses formation (mostly in lungs). A Gram-negative, anaerobic, rod-shaped bacteria known as Fusobacterium necrophorum is the most common cause of Lemierre’s syndrome. The following antibiotics are administered for up to three months in treatment of this condition: penicillin with beta-lactamase inhibitors, metronidazole, and carbapenems. When the disease is properly diagnosed, it is associated with a mortality rate of 5–18%, when it is not, the mortality rate is much higher. This study presents a case report in order to acquaint the physicians with the clinical presentation of this condition.

Key words: Fusobacterium necrophorum, Lemierre’s syndrome, sepsis, thrombophlebitis