Zmiany składu mikroflory jamy ustnej u pacjentów z uzębieniem resztkowym rehabilitowanych protetycznie

Changes of composition of mouth cavity microflora at the prosthetic rehabilitation of patients with a residual dentition

Katarzyna Jermakow1 | Joanna Sokalska2 | Włodzimierz Więckiewicz2 | Grażyna Gościniak1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Zakład Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 93, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 02.03.2012

Zaakceptowano: 12.03.2012

Forum Zakażeń 2012;3(1):7–12

Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań było określenie zdolności adhezji oraz rozwoju biofilmu na materiale akrylowym (w obecności śliny i bez) szczepów Candida albicans izolowanych od pacjentów użytkujących akrylowe uzupełnienia protetyczne, u których stwierdzono przewlekłe zapalenie błony śluzowej o różnym nasileniu. Badania mikologiczne wykonano u 97 pacjentów w wieku 43−85 lat, użytkujących ruchome akrylowe uzupełnienia protetyczne. Do badania adhezji grzybów i zdolności tworzenia biofilmu ostatecznie zakwalifikowano 41 szczepów C. albicans. W ocenie stopnia adhezji zastosowano 4-stopniową skalę przygotowaną na potrzeby badania. Stopień wzrostu biofilmu oceniano spektrofotometrycznie po 48, 72, 96 godzinach. Każdą ocenę przeprowadzano 3-krotnie, z uzyskanych wartości wyliczano średnią arytmetyczną, która następnie posłużyła do analizy porównawczej. Wszystkie gatunki C. albicans izolowane od pacjentów ze stomatopatią protetyczną wykazały zdolność adhezji i tworzenia biofilmu na materiale akrylowym, aczkolwiek bardzo zróżnicowaną. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu śliny na zdolność adhezji i tworzenia biofilmu na materiale akrylowym. Właściwości biologiczne szczepu C. albicans wydają się mieć większy wpływ na zdolność adhezji i tworzenia biofilmu na materiale akrylowym niż czynniki środowiskowe.

Słowa kluczowe: adhezja, biofilm, Candida, stomatopatia

Abstract: The aim of the study was to determine the ability of adhesion and biofilm development to acrylic material (in the presence of saliva or without) Candida albicans strains isolated from patients consuming acrylic denture with chronic inflammation of palatal mucosa. Mycological analysis was performed in 97 patients aged 43−85 years consuming moving acrylic restorations. For testing the ability of adhesion and biofilm formation ultimately enrolled 41strains of C. albicans. The degree of adhesion was assessed using 4-point scale, prepared for the study. The degree of biofilm growth was assessed spectrophotometrically after 48, 72, 96 hours. Each evaluation was performed 3 times, with obtained values calculated arithmetic mean, which then was used for comparative analysis. All C. albicans strains isolated from patients with denture stomatitis showed the ability of adhesion and the biofilm formation on acrylic material, although very different. There was no apparent effect of saliva on the ability of adhesion and biofilm formation on acrylic material by strains of C. albicans. Biological properties of the strain seem to have a greater influence on the ability of adhesion and biofilm formation on acrylic material than environmental factors.

Key words: adhesion, biofilm, Candida, denture stomatitis