Zmniejszenie liczby zakażeń krwiobiegu związanych z wkłuciem centralnym, skorelowane z wprowadzeniem innowacyjnego opatrunku ze srebrem do cewników żyły centralnej, stosowanego przez 6 lat

Reduction in central line-associated bloodstream infections correlated with the introduction of a novel silver-plated dressing for central venous catheters and maintained for 6 years

Rachel Karlnoski1 | Elia Charbel Abboud1 | Peggy Thompson2 | Asa Z. Oxner3 | John T. Sinnott4 | Jorge E. Marcet1

ORCID*: 0000-0002-6855-1357 | 0000-0002-0814-8638 | 0000-0002-2958-4412 | 0000-0002-8954-288X | 0000-0003-4179-6730 | 0000-0002-7657-5690 | 0000-0002-7204-9722 | 0000-0003-4978-1672

1 Department of Surgery, University of South Florida, Morsani College of Medicine, Tampa, FL, USA
2 Department of Infection Prevention, Tampa General Hospital, Tampa, FL, USA
3 Department of Internal Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA, USA
4 Department of Internal Medicine, University of South Florida, Morsani College of Medicine, Tampa, FL, USA

Rachel Karlnoski
Division of Colon and Rectal Surgery, Department of Surgery,
University of South Florida,
5 Tampa General Circle, Suite 740, Tampa, FL 33606, USA
e-mail: rkarlnos@health.usf.edu

Wpłynęło: 17.03.2021

Zaakceptowano: 23.03.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021003

Forum Zakażeń 2021;12(1):11–16

Streszczenie: Cel Ocena innowacyjnego opatrunku ze srebrem (OP) do cewników do żyły centralnej w porównaniu z opatrunkami z gąbki impregnowanej glukonianem chlorheksydyny (GIGCH) w zapobieganiu zakażeniom krwiobiegu związanym z wkłuciem centralnym (ZKZWC) u dorosłych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii (OIT). Projekt Retrospektywne badanie kohortowe. Miejsce Tampa General Hospital, akademicka placówka medyczna. Pacjenci Wszyscy dorośli pacjenci OIT w akademickiej placówce medycznej od stycznia 2009 do grudnia 2010 roku. Pomiary i główne wyniki W ciągu 2 lat przebadano łącznie 3189 kartotek pacjentów z 7 różnych OIT. Pacjenci otrzymywali opatrunki GIGCH (styczeń 2009 – grudzień 2009) lub OP (styczeń 2010 – grudzień 2010). Pierwszorzędowymi wynikami mierzonymi były wskaźniki ZKZWC na 1000 dni cewnikowania i długość pobytu na OIT. Było 30 696 dni cewnikowania z opatrunkami GIGCH i 31 319 dni cewnikowania z OP. Wystąpił statystycznie istotny spadek wskaźnika ZKZWC na 1000 dni cewnikowania w grupie z OP – z 2,38 do 1,28 (P=0,001), przy bezwzględnym zmniejszeniu ryzyka o 1,1. W grupie z OP stwierdzono istotnie mniejszą częstość występowania ZKZWC na 1000 dni cewnikowania (współczynnik zapadalności [IRR] ¼ 0,54; 95% przedział ufności [CI]: 0,36–0,80). Względne ryzyko ZKZWC w grupie z OP wynosiło 0,502 (95% CI: 0,340–0,730; P<0,001). Jeśli we wszystkich cewnikach stosowane byłyby OP, obserwowany zmniejszony wskaźnik ZKZWC dałby oszczędności rzędu od 4070 USD do 39 600 USD na 1000 dni cewnikowania. Po pomyślnym wdrożeniu OP zaobserwowano znaczące obniżki wskaźników ZKZWC i trwały spadek w kolejnych 6 latach. Wniosek Stosowanie opatrunków posrebrzanych (OP) wiąże się ze znacznym spadkiem częstości ZKZWC u dorosłych pacjentów OIOM w porównaniu z opatrunkami GIGCH, przy szacowanej oszczędności kosztów od 4070 do 39 600 USD na 1000 dni cewnikowania.

Słowa kluczowe: centralny cewnik żylny, oddział intensywnej terapii, opatrunek gąbkowy impregnowany glukonianem chlorheksydyny, opatrunek ze srebrem, zakażenie krwi związane z wkłuciem centralnym, zmniejszony wskaźnik zakażeń

Abstract: Objective To assess a novel silver-plated dressing (SD) for central venous catheters in comparison to chlorhexidine gluconate-impregnated sponge (CHGIS) dressings in preventing central line-associated bloodstream infections (CLABSIs) in adult intensive care unit (ICU) patients. Design Retrospective cohort study. Setting Tampa General Hospital, an academic medical tertiary care center. Patients All adult ICU patients of an academic medical tertiary care center from January 2009 to December 2010. Measurements and main results A total of 3189 patient records were studied from 7 different ICUs during the 2-year period. Patients received either CHGIS dressings (January 2009 – December 2009) or SDs (January 2010 – December 2010). Primary outcomes measured were CLABSI rates per 1000 catheter days and ICU length of stay. There were 30 696 catheter days with CHGIS dressings and 31 319 catheter days with SDs. There was a statistically significant decrease in the rate of CLABSI per 1000 catheter days in the SD group, from 2.38 to 1.28 (P=.001), with an absolute risk reduction of 1.1. There was a significantly lower incidence in the rate of CLABSI per 1000 catheter days in the SD group (incidence rate ratio [IRR]=0.54, 95% confidence interval [CI]: 0.36–0.80). The relative risk of CLABSI in the SD group was 0.502 (95% CI: 0.340–0.730; P<.001). If SDs are used on all catheters, the decreased rate of CLABSIs observed would calculate to a cost savings of US$ 4070 to US$ 39 600 per 1000 catheter days. After successful implementation of the SD, we observed significant reductions in CLABSI rates and a sustained reduction in the subsequent 6 years. Conclusion Use of SDs is associated with a significant decrease in CLABSI rates in adult ICU patients compared to CHGIS dressings, with an estimated cost savings of US$ 4070 to US$ 39 600 per 1000 catheter days.

Key words: central line-associated bloodstream infection, central venous catheter, chlorhexidine gluconate-impregnated sponge dressing, intensive care unit, reduced infection rate, silver-plated dressing