Znaczenie dekontaminacji sprzętu i powierzchni w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych

The importance of equipment and surface decontamination in the prevention of nosocomial infections in heathcare facilities

Małgorzata Cichońska | Dorota Maciąg | Monika Borek

ORCID*: 0000-0003-3088-4460 | 0000-0002-7914-7827 | 0000-0002-0428-4309

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: malgosia1307@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.11.2019

Zaakceptowano: 17.12.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019062

Forum Zakażeń 2019;10(6):421–424

Streszczenie: Nieożywione środowisko szpitalne niepoddawane skutecznej dekontaminacji jest źródłem patogenów i może przyczyniać się do wzrostu liczby zakażeń. Powierzchnie skontaminowane przez drobnoustroje chorobotwórcze stanowią istotny problem epidemiologiczny. Do wystąpienia infekcji mogą przyczynić się: powietrze, woda, sprzęt, aparatura medyczna, powierzchnie, żywność i napoje, ale także dodatkowe wyposażenie, a nawet przegrody architektoniczne w pomieszczeniach. Intensywne zabiegi i działania zapobiegające zakażeniom, takie jak dekontaminacja powierzchni i sprzętu, mają za zadanie uniemożliwić patogennym drobnoustrojom namnażanie się, przetrwanie w środowisku szpitalnym i przemieszczanie z jednego miejsca w inne. Istotne znaczenie ma także efektywne sprzątanie w szpitalu, a także rodzaj materiałów, z jakich wykonane są myte i dezynfekowane powierzchnie. Działania zapobiegające zakażeniom szpitalnym poprzez dekontaminację powierzchni i sprzętu obejmują dezynfekcję: dozowników, podajników, łóżek, szafek chorych, ram łóżek, stolików przyłóżkowych, klamek, powierzchni w łazienkach i toaletach pacjentów.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, powierzchnie, sprzęt, środowisko, zakażenia szpitalne, zapobieganie

Abstract: The inanimate hospital environment which cannot be effectively decontaminated is
a source of pathogens and can generate infections. Surfaces contaminated by pathogenic microorganisms can be a source of epidemiological problems. The following can contribute to infections: air, water, equipment, medical equipment, surfaces, food and beverages, as well as additional equipment and even architectural partitions in rooms. Intensive procedures which are aimed at preventing infections i.e. decontamination of surfaces and equipment are supposed to inhibit the growth, survival and movement of pathogenic microorganisms in the hospital environment. Effective cleaning procedures, the type of materials from which the disinfected and cleaned surfaces are made are also key factors. Operations to prevent nosocomial infections by decontaminating surfaces and equipment include: disinfecting dispensers, beds, patient’s personal drawers, bed frames, bedside tables, surfaces in bathrooms and toilets.

Key words: decontamination, environment, equipment, hospital infections, prevention, surfaces