The significance of the single-tablet drug Eviplera® in HIV-infection therapy

Magdalena M. Dąbrowska | Aneta Cybula-Walczak

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Magdalena M. Dąbrowska Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 22, Fax: (22) 631 05 35

Wpłynęło: 06.05.2013

Zaakceptowano: 23.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013030

Forum Zakażeń 2013;4(2):137–140

Streszczenie: Skojarzone leczenie antyretrowirusowe (ang. combined antyretroviral therapy – cART) zmieniło rokowanie większości pacjentów dzięki zmniejszeniu zapadalności i śmiertelności na choroby wskaźnikowe. Udowodniono, że najwyższy poziom adherencji osiąga się w przypadku stosowania jednotabletkowej terapii raz dziennie. Redukcja dobowej liczby przyjmowanych tabletek skutkuje znaczącym zmniejszeniem błędów w przyjmowaniu kolejnych dawek, co ogranicza rozwój lekooporności HIV. Aktualnie leki skojarzone rekomenduje się jako leki pierwszego rzutu u większości pacjentów rozpoczynających cART.

Słowa kluczowe: adherencja, HIV, rylpiwiryna, terapia skojarzona

Abstract: Combined antiretroviral therapy has changed HIVinfected patients life prognosis by decreasing AIDS-defining morbidity and general mortality. It has been proven that the highest adherence level is linked with the specific daily-taken pills number. The reduction of daily-taken pills number leads to decrease in mistakes linked with following drug doses and, as a result, to decrease of drug resistance development. Presently, fixed dose combination combined specimens are recommended as first-line therapy in almost all HIV-infected naïve patients.

Key words: adherence, combined therapy, HIV, rilpivirine

Udostępnij

Evereth Publishing