Zwyczaje, postawy i doświadczenia pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej terapii na temat na temat obecności rodzin obecności rodzin w OIT – projekt badawczy Grupy Roboczej ds. praktyki polskiego towarzystwa pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki

Habits, attitudes and experience of nurses in anaesthesia and intensive care considering presence of patients’ families in ICU – research project of working group on practice of polish society of anaesthesia and intensive care nursing

Dorota Ozga1, 2 | Małgorzata Jadczak2, 3 | Sabina Krupa1, 2, 4 | Bogumiła Snopek-Abramowicz2, 5 | Aneta Kubisa2, 6 | Edyta Niemczyk2, 7, 8 | Anna Zdun2, 9

ORCID*: 0000-0002-9457-9388 | 0000-0003-1898-950X | 0000-0002-3002-3153 | 0000-0003-0127-134X | 0000-0002-6972-9700 | 0000-0002-5715-6175 | 0000-0003-2376-0312

1 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
3 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
4 Klinika Kardiochirurgii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
5 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
7 Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego
8 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
9 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Anna Zdun Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, e-mail: azdun@poczta.fm

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 18.08.2019

Zaakceptowano: 30.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO20190011

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(2):33–37

Streszczenie: Obecność rodzin pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii (OIT) podczas zabiegów terapeutycznych i pielęgnacyjnych jest często źródłem stresu – zarówno dla bliskich, jak i dla personelu oddziału. Przez wiele lat stosowano praktyki opierające się na minimalizowaniu czasu obecności bliskich pacjenta podczas hospitalizacji. Nowoczesne podejście do pielęgnowania, oparte na holistycznym postępowaniu, obejmuje zarówno chorego, jak i jego bliskich. Celem staje się połączenie dwóch światów – medycyny i środowiska pacjenta – w jedną całość, aby zminimalizować stres będący udziałem rodziny podczas pobytu osoby bliskiej w oddziale intensywnej terapii. Grupa Robocza ds. Praktyki PTPAiIO rozpoczęła projekt badawczy „Zwyczaje, postawy i doświadczenia pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej terapii na temat obecności rodzin pacjentów w OIT”. W ramach projektu opracowano ankietę, której zadaniem było rozpoznanie samego zjawiska, a celem analiza postaw i doświadczeń personelu medycznego odnośnie obecności bliskich pacjenta w OIT oraz próba wskazania sposobów zapobiegania syndromowi zaburzeń po intensywnej terapii u rodzin pacjentów, tj. PICS-F.

Słowa kluczowe: intensywna terapia, pielęgnowanie, rodzina, stres, syndrom

Abstract: The presence of families of intensive care unit (ICU) patients during therapeutic and nursing procedures is often a source of stress both for the family and medical personnel. Throughout the years, there was a practice of minimising the time the families spent with patients during hospitalisation. Modern approach to nursing is based on holistic treatment and includes the patient as well as his/her family. Our aim is to combine both worlds – medicine and patient’s environment into one entity to minimise the stress of the family during the patient’s stay in ICU. Working Group on practice of Polish Society of Anaesthesia and Intensive Care Nursing commenced research: ”Habits, attitudes and experience of nurses in anaesthesia and intensive care considering presence of patients’ families in ICU”. Within the research, a questionnaire has been developed to recognise the phenomenon itself and the aim of the project is to analyse attitudes and experience of medical personnel considering presence of patients’ families in ICU as well as an attempt to prevent post-intensive care syndrome family (PICS-F).

Key words: family, intensive care, nursing, stress, syndrome