Aktualne wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia celowanego zakażeń grzybiczych u chorych hematoonkologicznych i po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych według zaleceń ECIL-5

Updated recommendation for prophylaxis and treatment of invasive fungal infections in hematooncological patients and after hematopoietic stem cell transplantation according to ECIL-5

Agnieszka Tomaszewska | Kazimierz Hałaburda

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Agnieszka Tomaszewska Klinika Transplantacji Komorek Krwiotwórczych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa, Tel.: (22) 349 63 60, Fax: (22) 349 63 61

Wpłynęło: 14.09.2015

Zaakceptowano: 24.09.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015050

Forum Zakażeń 2015;6(5):325–331

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (IFI) są najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym u pacjentów hematoonkologicznych, zwłaszcza poddawanych procedurom przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Epidemiologia IFI w tej grupie chorych zmienia się, ale nadal grzyby z rodzajów Candida i Aspergillus są przyczyną większości infekcji. Ze względu na powszechną dostępność nowych leków przeciwgrzybiczych, niezbędna jest aktualizacja obowiązujących zaleceń dotyczących postępowania terapeutycznego w tych grupach chorych. W pracy przedstawiono obowiązujące wytyczne profilaktyki i leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych u chorych hematoonkologicznych i po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych w oparciu o aktualne zalecenia ECIL-5 (ang. 5th European Conference on Infections in Leukemia).

Słowa kluczowe: immunosupresja, inwazyjne zakażenia grzybicze, leczenie przeciwgrzybicze

Abstract: Invasive fungal infections (IFI) are major complications in hematooncological patients, especially after hematopoietic stem cell transplantation. The epidemiology of invasive fungal infections is changing, but two genera of fungi, Candida and Aspergillus, still are cause of the most cases of this complications. Due to common availability of new antifungal drugs updated recommendations for treatment in these groups of patients are essential. In this review the updated guidelines for prophylaxis and antifungal therapy in hematooncological patients and after hematopoietic stem cell transplantation according to ECIL-5 (5th European Conference on Infections in Leukemia) are described.

Key words: antifungal therapy, immunosuppression, invasive fungal infections