Alternatywne opcje ograniczania rozprzestrzeniania się Clostridium difficile na oddziałach szpitalnych

Alternative methods for limiting the propagation of Clostridium difficile on wards

Krzysztof Szufnarowski | Katarzyna Romanowska | Wojciech Witkiewicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Krzysztof Szufnarowski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, Tel.: (71) 327 01 79, Fax: (71) 325 41 01

Wpłynęło: 16.09.2014

Zaakceptowano: 28.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014057

Forum Zakażeń 2014;5(5):307–309

Streszczenie: Choroby związane z zakażeniami Clostridium difficile są coraz większym problemem współczesnej opieki szpitalnej. Powodem tego są zarówno właściwości samego patogenu, między innymi umiejętność tworzenia spor, toksyn, jak i problemy związane z opieką szpitalną, głównie nadmierne stosowanie antybiotyków. W rozprzestrzenianiu się ognisk epidemicznych główną rolę odgrywają ręce, ale również powierzchnie nieożywione są poważnym rezerwuarem patogenów. Miedź i jej stopy o zawartości tego metalu powyżej 65% wykazują szybkie i skuteczne działanie bakteriobójcze. Badania potwierdzają również podobny efekt miedzi i jej stopów przeciwko formom wegetatywnym C. difficile, które giną w ciągu trzech godzin po ekspozycji na miedź. Na tego typu powierzchniach giną również spory, ale po zdecydowanie dłuższym czasie (24–48 godzin). Takiego działania nie obserwowano na powierzchniach wykonanych ze stali. Zastosowanie powierzchni dotykowych w otoczeniu pacjenta, które są wykonane z miedzi i/lub jej stopów o wysokiej zawartości tego metalu może wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się tej bakterii w środowisku szpitalnym, a tym samym zmniejszyć ryzyko chorób związanych z C. difficile (ang. Clostridium difficile associated diseases – CDAD).

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, miedź, ognisko epidemiczne, powierzchnie dotykowe

Abstract: Diseases connected with Clostridium difficile infections are an increasing problem of contemporary hospital care. This results both from the properties of the pathogen itself such as its ability to produce spores and toxins as well as other factors related to hospital care, most importantly the excessive use of antibiotics. One of the major contributors to the spread of the pathogen is hand hygiene, which plays a significant role in spreading Clostridium difficile, however inanimate surfaces can also act as pathogen reservoirs. Copper and its alloys with a copper content exceeding 65% manifest rapid and effective bactericidal properties. Studies also confirm a similar effect of copper and its alloys on the vegetative forms of C. difficile, which upon exposure were eliminated within three hours, the effect on C. difficile spores is similar, however elimination occurs after a substantially longer period of time (24–48 h), comparatively steel does not share these bactericidal properties. Utilising copper or copper alloy fixtures which are frequently touched such as door handles within hospitals may limit the propagation of this bacterium throughout the hospital environment, and reduce the risk of C. difficile associated diseases (CDAD).

KEY WORDS: Clostridium difficile, copper, outbreak, touch surfaces