Analiza epidemiologiczna i ocena lekowrażliwości in vitro na mykafunginę klinicznych szczepów Candida spp wywołujących fungemie u pacjentów hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii

Epidemiological analysis and evaluation of in vitro susceptibility to micafungin of clinical strains of Candida spp. causing fungaemia in patients hospitalised in intensive care unit

Beata Sulik-Tyszka1 | Justyna Cieślik1 | Grzegorz Niewiński2, 3 | Marta Wróblewska1,4

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Oddział Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
4 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska, Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78

Wpłynęło: 18.06.2017

Zaakceptowano: 26.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017037

Forum Zakażeń 2017;8(3):157–161

Streszczenie: W ostatnich latach wśród przypadków inwazyjnych zakażeń grzybiczych nadal obserwuje się dużą liczbę kandydemii i uogólnionych kandydoz. Według doniesień literaturowych grzyby z rodzaju Candida mogą być czynnikiem etiologicznym nawet 6–11% wszystkich przypadków szpitalnych zakażeń krwi z dodatnim posiewem krwi. W Polsce w oddziałach intensywnej terapii (OIT) ciężką sepsę rozpoznano u około 16% pacjentów, przy wysokiej śmiertelności wynoszącej 50%. Poważnym problemem terapeutycznym są kandydemie odcewnikowe związane z kolonizacją cewnika naczyniowego przez endogenną florę grzybiczą. W niniejszej analizie stwierdzono wrażliwość na mykafunginę wszystkich klinicznych szczepów: Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis oraz Candida krusei, wyizolowanych z próbek krwi pobranych od pacjentów hospitalizowanych na OIT. Najniższe wartości MIC mykafunginy stwierdzono w przypadku szczepów C. albicans.

Słowa kluczowe: inwazyjne zakażenia grzybicze, minimalne stężenie hamujące, mykafungina

Abstract: In recent years, candidemia and systemic infections caused by Candida spp. still constitute a large part of all invasive fungal infections. According to the literature, these fungi may be the etiological causes of as many as 6–11% of all cases of healthcare-acquired bloodstream infections with a positive blood culture result. In Poland, severe sepsis was diagnosed in about 16% of patients hospitalised in intensive care units, resulting in a high mortality of 50%. Fungal catheter-related bloodstream infections linked to catheter colonisation by endogenous fungi pose a severe therapeutic problem. In this study, all the clinical strains of Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis and Candida krusei, isolated from blood samples of patients hospitalized in the intensive care unit, were susceptible to micafungin. The lowest values of the minimal inhibitory concentration of micafungin were detected in C. albicans strains.

Key words: invasive fungal infections, micafungin, minimal inhibitory concentration