Antybiotykoterapia u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii

Antibiotic therapy in intensive care unit patients

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel./Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 02.01.2014

Zaakceptowano: 01.02.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2014004

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):23–29

Streszczenie:

Podczas każdego procesu zapalnego dochodzi do zmian w ważnych dla życia narządach. Rozległość stanu zapalnego warunkuje występowanie objawów – od miejscowych do uogólnionych. Sepsa, ciężka sepsa lub wstrząs septyczny świadczą o uogólnieniu procesu i niewydolności narządowej. Zmiany te mają daleko idące konsekwencje w odniesieniu do skuteczności stosowania antybiotyków. Efektywność leczenia zależy od osiągnięcia w miejscu zakażenia wysokiego stężenia antybiotyku przez odpowiedni czas, niezbędny do zabicia drobnoustrojów. Do wyliczenia możliwie najskuteczniejszej dawki preparatu konieczne jest oznaczenie wrażliwości oparte o minimalne stężenie hamujące (ang. minimal inhibitory concentration – MIC). Wyliczenia matematyczne oraz badania kliniczne są trudne do interpretacji. Skuteczność antybiotykoterapii jest więc wypadkową wielu czynników – bezsprzecznie największy wpływ na nią mają: MIC drobnoustroju, faza choroby oraz pojawienie się niewydolności wielonarządowej.

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, sepsa, skuteczność terapii

Abstract:

Each inflammatory process involves changes within vital organs. The intensity of inflammation influences the symptoms, from local to systemic. Sepsis, severe sepsis or shock proves generalization of the process and presence of organ failure. The severity of the symptoms has far-reaching consequences, especially on the effectiveness of the applied antibiotic therapy. The success of the treatment depends on high concentration of antibiotic at the site of infection reached for a long enough period necessary to kill the pathogen. In order to calculate possibly most effective dose of antibiotic, imperative becomes performing susceptibility test and calculating MIC (minimal inhibitory concentration). Mathematical calculations with clinical data are difficult to interpret. Good results of the antibiotic therapy are then resultant of many factors with the greatest influence of MIC of bacteria, phase of the illness and the appearance of multiple organ failure.

Key words: antibiotic therapy, sepsis, therapy effectiveness