HCV prevalence study among patients admitted to the Infectious Disease Hospital Admissions and Clinic in Warsaw

Karolina Pyziak-Kowalska1, 2 | Izabela Pietrzak3 | Michał Targowski3 | Justyna D. Kowalska2,4 |
Andrzej Horban1,2

1 Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

2 Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3 Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego  Szpitala Zakaźnego w Warszawie

4 Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza  Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego  w Warszawie

Karolina Pyziak-Kowalska,  Klinika Chorób Zakaźnych Dla Dorosłych,  Warszawski Uniwersytet Medyczny,  Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,  ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

Wpłynęło: 08.05.2017

Zaakceptowano: 28.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017026

Forum Zakażeń 2017;8(3):175–179

Streszczenie: Rozwój terapii wzw C (wirusowe zapalenie wątroby typu C, ang. hepatitis C  virus – HCV) przyczynia się do tego, że kluczową rolę w eliminowaniu zakażenia odgrywa identyfikowanie  docelowej populacji. Z badań wynika, że w Polsce osoby z HCV stanowią 1,9% populacji,  lecz jedynie 10% chorych jest świadomych zakażenia, co ma wpływ na dynamikę epidemii  wirusowego zapalenia wątroby. Obecnie nie wykonuje się rutynowo badań w kierunku  obecności przeciwciał anty-HCV, co powoduje, iż większość zakażonych wirusem jest narażonych  na rozwój późnych konsekwencji chorobowych pod postacią dekompensacji funkcji wątroby (rozwoju marskości czy raka wątrobowokomórkowego). Podstawową rolę w leczeniu  odgrywa wykrycie wirusa. Celem badania było oszacowanie częstości występowania HCV  wśród pacjentów zgłaszających się do Poradni Chorób Zakaźnych oraz Izby Przyjęć Wojewódzkiego  Szpitala Zakaźnego w Warszawie. W ramach projektu proponowano rutynowe oznaczenie  przeciwciał anty-HCV z powodów innych niż wirusowe zapalenie wątroby. W przeprowadzonym  badaniu wykazano, że seroprewalencja HCV była niska (0,5%), co oznacza, że rutynowe  testowanie w kierunku obecności zakażenia w wyżej wymienionych ośrodkach nie jest skuteczną  formą przerwania łańcucha epidemicznego. Niezbędne jest podjęcie innych działań,  mających na celu zwiększenie inicjatyw na rzecz wczesnego diagnozowania wirusowego zapalenia  wątroby typu C, opartego na populacyjnych czynnikach ryzyka.

Słowa kluczowe: epidemiologia, ocena częstości występowania HCV w populacji polskiej,  rutynowe testowanie w kierunku HCV, seroprewalencja HCV, wirusowe zapalenie wątroby  typu C

Abstract: The progress in the hepatitis C virus (HCV) therapy results in that the key role  in the elimination of the HCV infection is played by the identification of the target population.  The studies show that 1.9% of the Polish population consists of persons infected with  HCV, but only 10% among them know about their infection, which has influence on the dynamics  of the HCV epidemy in Poland. Currently, the tests for the detection of the anti-HCV  antibodies are not routinely performed, which results in the fact that the majority of the patients  are exposed to the development of late disease consequences in the form of the decompensation  of the functions of the liver (the development of cirrhosis of the liver or liver cancer  – hepatocellular carcinoma). Proper detection of the infection plays a major role in treatment.  The aim of the study was the estimation of the prevalence of the HCV infection among  patients admitted to the Out-Patient Clinic and Emergency Department of the Infectious Diseases  Hospital in Warsaw. Within the programme the routine detection of the anti-HCV antibodies  was offered due to other reasons than hepatitis. The performed study showed that the  HCV seroprevalence was low (0.5%), which means that the routine testing for the HCV infection  in the abovementioned centres is not an efficient form of breaking the epidemic chain. It is indispensable to undertake other actions aimed at the increase of the initiatives for early  diagnosis of the HCV infection based on the population risk factors.

Key words: epidemiology, estimation of the HCV prevalence in the Polish population, HCV  seroprevalence, hepatitis C, routine testing for HCV

Udostępnij

Evereth Publishing