Blaski i cienie w 20-letnich doświadczeniach w replantacjach

Pros and cons in replantation – 20 years own experience

Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: 12 646 86 63, Fax: 12 646 84 52

Wpłynęło: 20.03.2017

Zaakceptowano: 05.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017006

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):23–27

Streszczenie: Replantacja to przyszycie odciętej części ciała z odtworzeniem krążenia krwi. Jest to metoda wymagająca nie tylko ogromnych umiejętności, lecz także natychmiastowego działania. W pracy zaprezentowano wybrane aspekty z doświadczenia Autorki, obejmującego ponad 200 replantacji i 300 rewaskularyzacji przeprowadzonych u dzieci i dorosłych. Przedstawione tematy mogą stanowić wskazówki dla młodego pokolenia wkraczającego na drogę mikrochirurgii.

Słowa kluczowe: anastomoza, mikrochirurgia, osteosynteza, rewaskularyzacja

Abstract: Replantation is the reattachment of the amputated part of the body with the reconstruction of blood circulation. It is a method that requires not only high skills but also immediate action after an accident. The paper presents selected aspects of the experience of over 200 replantation and 300 revascularizations in children and adults. The topics presented may provide guidance for the young generation entering the path of microsurgery.

Key words: anastomosis, microsurgery, osteosynthesis, revascularization