Czynniki ryzyka amputacji kończyn dolnych w zespole stopy cukrzycowej

Risk factors of lower limb amputation in diabetic foot syndrome

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Przemysław Krasnodębski | Michał Karliński | Piotr Nehring | Grzegorz Rosiński | Magdalena Zemlak | Krzysztof Dęmbe | Katarzyna Pogodzińska | Waldemar Karnafel

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

⇒ Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 18 38

Wpłynęło: 15.02.2011

Zaakceptowano: 23.03.2011

Leczenie Ran 2011;8(1):15–20

Streszczenie: Celem pracy było określenie czynników ryzyka prowadzących do amputacji kończyn dolnych w przebiegu Zespołu Stopy Cukrzycowej (ZSC). Materiał i metody Do badania włączono 157 pacjentów. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 98 chorych (61 mężczyzn, 37 kobiet, średni wiek: 63,6 roku, średnie BMI: 28,4 kg/m²), aktualnie lub w przeszłości leczonych z powodu ZSC, u których nie przeprowadzono amputacji. Do grupy badanej zakwalifikowano 59 pacjentów (47 mężczyzn, 12 kobiet, średni wiek: 60,4 roku, średnie BMI: 29,6 kg/m²) poddanych co najmniej jednemu zabiegowi amputacji. Wyniki W badanej populacji wykazano, że czynnikami ryzyka, które predysponują do amputacji u chorych z ZSC są: płeć męska (OR=4,88; 95% CI; 1,11–21,41), liczba przebytych hospitalizacji (OR=1,28; 95% CI; 1,01–1,64), niższy wiek w momencie rozpoznania cukrzycy (OR=0,74; CI; 0,51–1,65) oraz obecność nefropatii cukrzycowej (OR=0,74; CI; 0,28–3,03). Niezależnymi czynnikami okazała się płeć męska i liczba przebytych hospitalizacji. Wnioski W ocenie ryzyka amputacji u chorych z ZSC należy szczególną uwagę zwrócić na pacjentów płci męskiej i tych chorych, którzy przebyli wielokrotne hospitalizacje, jednakże w grupie ryzyka znajdują się także chorzy z niższym wiekiem w momencie rozpoznania cukrzycy oraz, u których występuje nefropatia cukrzycowa.

Słowa kluczowe: amputacja | zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Introduction The aim of the study was to identify risk factors leading to lower limb amputation in patients with diabetic foot syndrome. Material and methods We qualified 157 patients; 98 to the control group (61 men, 37 women, mean age: 63.6 years, mean BMI: 28.4 kg/m²), suffering from or treated in the past for diabetic foot syndrome who did not undergo amputation. Another 59 patients were qualified to the study group (47 men, 12 women, mean age: 60.4 years, mean BMI: 29.6 kg/m²) who had at least one lower limb amputation. Results In our study, we demonstrated that male gender (OR=4.88; 95% CI; 1.11–21.41), increased number of hospitalizations (OR=1.28; 95% CI; 1.01–1.64), lower age at diabetes diagnosis ( OR=0.74; CI; 0.51–1.65) and diabetic nephropathy (OR=0.74; CI; 0.28–3.03) are amputation risk factors in patients with diabetic foot syndrome. Male gender and number of hospitalizations are independent risk factors. Conclusions In amputation risk assessment it is vital to focus physicians attention on male patients with diabetic foot syndrome who have gone several hospitalization. However, individuals who are at risk are patients diagnosed with diabetes at younger age and those with diabetic nephropathy.

Key words: amputation | diabetic foot syndrome