Czynniki zapalne odrespiratorowego zapalenia płuc u chorych wentylowanych mechanicznie na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Inflammatory factor analysis based on a case of an icu patients with ventilator-associated pneumonia

Sylwia Krzemińska | Adriana Borodzicz | Marta Arendarczyk

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Sylwia Krzemińska Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Barta 5, 50-618 Wrocław, e-mail: sylwia.krzeminska@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 17.01.2018

Zaakceptowano: 30.01.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017036

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):25–33

Streszczenie:

Na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT), na których stosuje się złożone metody leczenia (w tym również wentylację mechaniczną), występuje wyższe ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych (HAI). Najczęstszym zakażeniem związanym z wentylacją mechaniczną jest odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP). Celem pracy było zaprezentowanie problematyki związanej z VAP oraz przedstawienie przypadku klinicznego respiratorowego zapalenia płuc. Określono, jaki czynnik mikrobiologiczny wpłynął na rozwój VAP u chorego przyjętego na OAiIT oraz jak w poszczególnych dniach hospitalizacji kształtowały się wartości wykładników zapalenia. Podczas analizy dokumentacji medycznej pacjenta oceniano kształtowanie się poszczególnych czynników, które były odpowiedzialne za rozpoznanie respiratorowego zapalenia płuc. Czynnikiem bakteriologicznym, który spowodował wystąpienie VAP, był Acinetobacter baumannii. Wykładniki zapalenia w poszczególnych dniach hospitalizacji pacjenta były różne i w sposób zmienny oddziaływały na jego stan.

Słowa kluczowe: intensywna terapia, pielęgniarka, VAP

Abstract:

Intensive care units where complex treatment methods are used, including mechanical ventilation, have a higher risk of nosocomial infections acquired at this ward. The most common infection associated with mechanical ventilation is pulmonary inflammation (VAP). The aim of this study was to determine what microbiological factor influenced the occurrence of respiratory pneumonia in a patient hospitalized in the intensive care unit and it changed on individual days of hospitalization based on the value of the exponents of inflammation. The bacteriological agent that caused the occurrence of respiratory pneumonia in a patient hospitalized in the Department of Anesthesiology and Intensive Care was Acinetobacter baumannii. Symptoms of inflammation on particular days varied and influenced the patient’s condition in a variable way.

Key words: intensive care, nurse, VAP