Inwazyjna choroba grzybicza – wyzwanie XXI wieku?

Invasive fungal disease – the challenge of XXI century?

Lidia Gil

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Tel.: (61) 854 95 71, Fax: (61) 854 95 72

Wpłynęło: 05.10.2015

Zaakceptowano: 20.10.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015054

Forum Zakażeń 2015;6(5):333–337

Streszczenie: Inwazyjna choroba grzybicza (IFD) stanowi współcześnie jedno z najpoważniejszych powikłań infekcyjnych wśród chorych leczonych z powodu nowotworów hematologicznych. Pomimo postępu w szeroko pojętym postępowaniu w zakażeniach grzybiczych, szereg zagadnień wymaga uwagi. W pracy omówiono zmiany w zakresie etiologii i epidemiologii IFD, aktualne problemy dotyczące diagnostyki i leczenia tego powikłania oraz kierunki dalszego rozwoju w tym obszarze.

Słowa kluczowe: inwazyjne zakażenia grzybicze, nowotwory hematologiczne, postępowanie

Abstract: Invasive fungal disease (IFD) constitutes nowadays one of the most important infectious complication among patients treated for hematological malignancies. Despite substantial progress in management of this condition, several issues remain a concern. Evolving etiology and epidemiology of fungal infections, current problems with diagnosis and treatment of IFD with future directions are discussed in the manuscript.

Key words: hematological malignancies, invasive fungal infections, management