Kombinowana terapia miejscowa leczenia ran. Opis przypadku 43-letniego pacjenta z przewlekłą raną grzbietu

Combined local wound therapy. A case report of a 43-year-old patient with a chronic back wound

Jarosław Łach1 | Michał Dyaczyński1 | Krzysztof Buczkowski1 | Marek Kucharzewski2, 3

ORCID*: 0000-0003-1312-4523 | 0000-0003-3312-0001 | 0000-0002-7700-0952 | 0000-0001-7950-679X

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Jarosław Łach Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich,
ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie,
e-mail: jlach1987@gmail.com

Wpłynęło: 20.08.2020

Zaakceptowano: 16.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020021

Forum Leczenia Ran 2020;1(3):129–133

Streszczenie: Rany przewlekłe występują u około 5% chorych leczonych onkologicznie. Często nie poddają się standardowym metodom leczenia, wymagają zastosowania złożonej i wieloetapowej terapii. W pracy przedstawiono własne doświadczenia z leczenia rany, która rozwinęła się jako powikłanie po terapii nowotworu tkanek miękkich. W trakcie siedmiomiesięcznego procesu leczniczego uzyskano całkowite wygojenie rany. Miejscowe zastosowanie NPWT oraz aerozolu z hemoglobiną przyspieszyło proces gojenia.

Słowa kluczowe: miejscowe leczenie ran, rana nowotworowa, rany przewlekłe

Abstract: Chronic wounds in the course of neoplastic diseases affect about 5% of patients treated oncologically. They often do not conform to standard methods of treatment and require complex and multi-stage therapy. The aim of this study presents the author’s own experience in treating a wound that has developed as a complication after treating a soft tissue tumor. During the seven-month treatment, the wound was completely healed. Local application of NPWT and hemoglobin spray accelerated the healing process.

Key words: chronic wounds, local wound treatment, neoplastic wound