Komplikacje w procesie gojenia rany po aplikacji przeszczepu skórnego – opis przypadków

Wound healing complications after skin transplant application – cases report

Paulina Mościcka | Maria T. Szewczyk | Justyna Cwajda-Białasik

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Paulina Mościcka Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, e-mail: p.moscicka@cm.umk.pl

Wpłynęło: 28.07.2017

Zaakceptowano: 15.08.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017029

Leczenie Ran 2017;14(4):157–163

Streszczenie: Rany przewlekłe stanowią aktualny problem zarówno medyczny oraz społeczny, jak i ekonomiczny. Wśród wielu rodzajów ran przewlekłych wyróżnia się rany powstałe po nieudanych aplikacjach przeszczepów skórnych. Proces gojenia często jest obciążony wpływem czynników zewnętrznych i/lub wewnętrznych, co utrudnia i wydłuża gojenie się ubytku. Postępowanie miejscowe wiąże się przede wszystkim ze wspieraniem fizjologicznego procesu oczyszczania i odnowy uszkodzonych tkanek. W niniejszej pracy przedstawiono dwa opisy przypadków, dotyczące ran powstałych w przebiegu zaburzonego procesu gojenia po aplikacji przeszczepu skórnego. U obydwu pacjentek leczonych operacyjnie i zachowawczo, dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranego postępowania miejscowego (zgodnego ze standardami), uzyskano efekt w postaci wygojenia owrzodzenia.

Słowa kluczowe: opatrunki specjalistyczne, postępowanie miejscowe, przeszczep skórny, rana przewlekła

Abstract: Chronic wounds still remain a medical, social and economical problem. Wounds caused by unsuccessful skin transplants are one of many different types of wounds. The healing process is often affected by external and/or internal factors, which impede and prolong healing of the lesion. Local treatment focuses primarily on supporting the physiological process of cleansing and regeneration of the damaged tissues. This paper presents two descriptions of wounds caused by a disturbed healing process, which occurred after transplantation. In both cases, the patients were treated surgically, conservatively and with appropriately selected local treatment. All these approaches were in accordance with the latest standards which resulted in the ulcers healing.

Key words: chronic wound, local treatment, skin transplant, special dressings