Miejsce doksycykliny w terapii zakażeń bakteryjnych i nie tylko

Place of doxycycline in the therapy of bacterial infections and more

Jarosław Woroń1, 2

ORCID: 0000-0003-3688-1877

1 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Jarosław Woroń Zakład Farmakologii Klinicznej,
Katedra Farmakologii, Wydział Kliniczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków,
e-mail: j.woron@medi-pharm.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 24.10.2020

Zaakceptowano: 17.11.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020034

Forum Zakażeń 2020;11(5):249–254

Streszczenie: Doksycyklina jest antybiotykiem z grupy tetracyklin, który z uwagi na profil farmakokinetyczno-farmakodynamiczny nadal jest cennym lekiem w terapii zakażeń. Jej właściwości farmakokinetyczne, spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego oraz własności plejotropowe powodują, że nadal ma znaczenie zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym, jak i szpitalnym. W pracy omówiono aktualny stan wiedzy na temat wskazań i bezpieczeństwa stosowania doksycykliny.

Słowa kluczowe: COVID-19, doksycyklina, wskazania, zastosowanie

Abstract: Doxycycline is a tetracycline antibiotic which, due to its pharmacokinetic and pharmacodynamic profile, is still a valuable drug in the treatment of infections. Due to its pharmacokinetic properties, spectrum of antimicrobial activity and pleiotropic properties, it is still widely used both in outpatient and inpatient treatment. The paper discusses the current state of knowledge on the indications and safety of the use of doxycycline.

Key words: application, COVID-19, doxycycline, indications