Dorota Ozga1,3 | Anna Zdun2,3

1 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

3 Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Nasilające się na świecie procesy migracji ludności stawiają przed systemami opieki zdrowotnej nowe wyzwania. Pracownicy ochrony zdrowia są coraz bardziej świadomi trudności napotykanych podczas świadczenia usług zdrowotnych dla populacji kulturowo i rasowo zróżnicowanej. Przyczynia się to do konieczności podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawowanie opieki kompetentnej kulturowo. Jak podają Szkup-Jabłońska i wsp., odpowiednie przygotowanie pracowników opieki zdrowotnej jest konieczne, aby uniknąć nieporozumień i problemów związanych z nieznajomością różnic kulturowych, minimalizować zjawisko szoku kulturowego i ograniczać błędy w diagnozowaniu oraz leczeniu [1]. Kompetencje międzykulturowe wymagają posiadania trzech zazębiających się sprawności: świadomości (wrażliwości), wiedzy oraz umiejętności. Wrażliwość międzykulturowa to świadomość występowania różnic kulturowych i umiejętność ich interpretacji. To droga do kształtowania konstruktywnej rzeczywistości i przyszłości [2, 3]. Obecnie personel pielęgniarski coraz częściej w swojej praktyce spotyka się z pacjentami z rożnych obszarów religijnych i kulturowych. Z tego powodu musi podejmować nowe wyzwania oraz szukać rożnych dróg porozumienia z obcymi, często nieznanymi rytuałami i zachowaniami [2, 3]. Pielęgniarki i pielęgniarze pracujący na oddziałach intensywnej terapii (OIT) powinni posiadać kompetencje kulturowe. Oczekuje się od nich, by zapewniali opiekę osobom z rożnych kultur i religii, nie zawsze im znanych. Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest projekt „Multicultural Care in European Intensive Care Units” (MICE-ICU), który ma na celu przygotowanie kursu umożliwiającego personelowi pielęgniarskiemu pracującemu w OIT nabycie i doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie sprawowania opieki wrażliwej wielokulturowo, uwzględniającej ocenę kulturowych potrzeb pacjenta i jego rodziny. MICE-ICU to projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ akcja 2: partnerstwa strategiczne. Projekty partnerstw strategicznych wspierają wymianę dobrych praktyk, zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. Beneficjentem programu MICE-ICU i zarazem koordynatorem projektu jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO). Projekt jest realizowany we wspołpracy z partnerami strategicznymi: European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa), Ostravska Univerzita v Ostrave (Czechy), Visoka Zdravstvena šola v Celju (Słowenia), Assist Gesellschaft fur Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH (Niemcy), Danmar Computers Sp. z o.o. (Polska). W wyniku realizacji projektu powstanie raport dotyczący analizy potrzeb edukacyjnych oraz kompetencji kulturowych pielęgniarek intensywnej opieki w Polsce, Czechach i Słowenii, w oparciu o adaptowaną polską wersję językową Healthcare Provider Cultural Competence Instrument (HPCCI), opracowaną przez Schwarza i wsp. [4]. W kolejnym etapie planowane jest przygotowanie kursu z zakresu opieki wielokulturowej dla pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w OIT. Zalewska-Puchała i Majda wskazały, że ważne jest, aby nie traktować różnic jako przeszkód czy barier w kontaktach, ale jako wartości, ponieważ obie strony mogą z siebie czerpać i się uczyć. Różnorodność pozwala szerzej patrzeć na świat i z innej perspektywy oceniać otaczającą rzeczywistość, a opanowanie kompetencji międzykulturowych może stać się kapitałem, który przełoży się na sukces zawodowy i życiowy [2, 3]. Hasłem projektu niech będą słowa, które zostały wypowiedziane na rozdaniu nagród w 6. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta: ,,Budzimy w ludziach dobro”. Projekt Multicultural Care in European Intensive Care Units będzie realizowany w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2018 roku. Koordynatorem projektu jest dr n. o zdr. Dorota Ozga.

Udostępnij

Evereth Publishing