Niska prewalencja swoistych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w klasie Igg – badanie przesiewowe personelu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

Low prevalence of specific anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies – screening study of medical personnel at the Warsaw Children’s Hospital

Agnieszka Krótki1 | Ewa Hernik1 | Agnieszka Wypych1 | Anna Komaszyńska1 | Agnieszka Sulikowska1 | Paweł Grzesiowski2, 3

ORCID*: 0000-0003-3575-039X | 0000-0002-3472-7924 | 0000-0002-5452-3806 | 0000-0002-1233-6703 | 0000-0002-8141-8729 | 0000-0003-1984-7159

1 Warszawski Szpital dla Dzieci
2 Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie
3 Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

Agnieszka Sulikowska Warszawski Szpital dla Dzieci, ul. M. Kopernika 43, 00-328 Warszawa, e-mail: agnieszka.sulikowska@wsdz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 23.09.2020

Zaakceptowano: 03.10.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020031

Forum Zakażeń 2020;11(4):157–164

Streszczenie: Zakażenia SARS-CoV-2 są obecnie dominującym problemem w ochronie zdrowia, między innymi z powodu wysokiego ryzyka zachorowań u personelu medycznego. Wiodące tematy to stosowanie adekwatnych do narażenia środków ochrony indywidualnej (ŚOI), określenie racjonalnych zasad testowania personelu podejrzanego o zakażenie (testy RT-PCR, testy antygenowe) oraz zastosowanie badań serologicznych w celu potwierdzenia liczby ozdrowieńców. Pierwsze miesiące pandemii pokazały, że stosowanie rutynowo testów serologicznych w celu wykrywania osób zakażonych nie przyniosło oczekiwanych korzyści. W chwili obecnej wiadomo, że wykorzystanie tych metod diagnostycznych do wykrywania aktywnych zakażeń nie jest rekomendowane (WHO, ECDC, CDC, AOTMiT). Jednakże wybierając odpowiednio specyficzny i czuły test na obecność przeciwciał w klasie IgG, istnieje możliwość określenia rzeczywistej liczby zakażeń w różnych populacjach w znacznie szerszej skali niż pozwalają na to badania RT-PCR czy testy antygenowe. Stanowi to bardzo istotne uzupełnienie wiedzy na temat rzeczywistego zasięgu pandemii, uwzględniając fakt, że większość osób zakażonych nie ma objawów lub wykazuje tylko łagodne dolegliwości, co sprawia, że nie są podejrzewane o COVID-19, a co za tym idzie, nie wykonuje się u nich testów diagnostycznych. Testy serologiczne w indywidualnych wskazaniach są ponadto przydatne do potwierdzenia przebycia COVID-19. Pracownicy ochrony zdrowia stanowią grupę podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem, w związku z czym przeprowadzono badanie przesiewowe w celu oceny występowania swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG u wybranych pracowników Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (WSDZ) po 3 miesiącach pandemii w Polsce. Wykazano niską prewalencję (2%) swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG w grupie 289 pracowników szpitala, co z jednej strony świadczy o niewielkiej penetracji wirusa w populacji polskiej, a z drugiej o skuteczności metod zapobiegania zakażeniom w szpitalu.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, personel medyczny, swoiste przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG

Abstract: The problem of SARS-CoV-2 infections is currently a major issue in healthcare due to the high risk of disease among medical personnel. The leading issues are the use of personal protective equipment (PPE) appropriate to exposure risk, rational principles for testing personnel suspected of being infected (RT-PCR tests, antigen tests) and the use of serological tests to confirm the number of convalescents. The first months of the pandemic showed that the routine use of serological tests to detect infected individuals did not bring the expected benefits. It is currently known that the use of these diagnostic methods to detect active infections is not recommended (WHO, ECDC, CDC, AOTMiT). However, by choosing a specific and sensitive test for the presence of IgG antibodies, we can determine the real number of infections in various populations on a much wider scale than RT-PCR or antigen tests would allow. This is crucial for our understanding of the extent of the pandemic since most infected people have no symptoms or only mild symptoms, which means that they are not suspected of COVID-19 and therefore are not tested. Serological tests in specific cases are also useful for confirming a past SARS-CoV-2 infection. As healthcare professionals are at an increased risk of coronavirus infection, we conducted a screening study to assess the presence of specific anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in selected employees of the Warsaw Children’s Hospital (WSDZ) after 3 months of the pandemic in Poland. The study showed a low prevalence (2%) of specific anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in a group of 289 hospital employees. On one hand, this proves the low penetration of the virus in the Polish population and on the other the effectiveness of the prevention of infections in our hospital.

Key words: COVID-19, medical staff, pandemic, specific antibodies against SARS-CoV-2 IgG