Ocena czynników ryzyka związanych z zakażeniem Clostridium difficile – badanie pilotażowe

Evaluation of the risk factors associated wuth Clostridium difficile infection – a pilot study

Beata Denisiewicz1 | Marzenna Bartoszewicz2

1 Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Beata Denisiewicz Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup, Tel.: (77) 403 28 65, Fax: (77) 403 28 53

Wpłynęło: 19.06.2015

Zaakceptowano: 30.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015035

Forum Zakażeń 2015;6(3):161–164

Streszczenie: W pracy omówiono najczęstsze czynniki ryzyka rozwoju zakażeń Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI). Do powstania CDI w sposób szczególny predysponuje przyjmowanie antybiotyków, szczególnie cefalosporyn II i III generacji. Swój udział w rozwoju zakażenia mają również inhibitory pompy protonowej (IPP), leki immunosupresyjne oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Kluczowe znaczenie ma także wiek pacjentów. Szczególnie narażone na wystąpienie CDI są osoby >65. roku życia. Duży wpływ ma również sama hospitalizacja. Od kilku lat wzrasta wskaźnik zapadalności na zakażenia związane z C. difficile: od 0,1/100 i 1,03/1000 hospitalizowanych pacjentów w 2012 roku do 0,28/100 i 2,89/1000 hospitalizowanych pacjentów w 2014 roku i 0,7/100 i 7,03/1000 w I kwartale 2015 roku.

SŁOWA KLUCZOWE: antybiotykoterapia, Clostridium difficile, czynniki ryzyka, zapadalność

Abstract: Overview of the most common risk factors for Clostridium difficile infection (CDI). Antibiotics in a special way contributes to the development of this infection. The most cephalosporins II and III generation. Their participation in the development of this infection are also proton pump inhibitors (PPI), immunosuppressive drugs and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The age of patients is crucial. Particularly vulnerable are people over 65 as well as hospitalization. The incidence of C. difficile rising for several years. From 0.1/100 and 1.03/1000 of hospitalized patients in 2012, to 0.28/100 and 2.89/1000 in 2014 and 0.7/100 and 7.03/1000 in the first quarter of 2015.

Key words: antibiotics, Clostridium difficile, incidence, risk factors