Ocena wiedzy uczniów szkół średnich na temat zdrowego stylu życia i potencjalnych korzyści z niego wynikających

What do high school students know about the healthy lifestyle and its benefits?

Alicja Cymbalista1 | Sabina Krupa1, 2

ORCID*: 0000-0002-1855-5093 | 0000-0002-3002-3153

1 Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
2 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sabina Krupa Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, Tel.: 17 866 48 18, e-mail: sabinakrupa@o2.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.12.2018

Zaakceptowano: 02.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(4):117–125

Streszczenie:

Nieprawidłowy styl życia współczesnych społeczeństw niesie ze sobą bardzo negatywne skutki zdrowotne, których konsekwencje są szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi w okresie dojrzewania. Świadomość uczniów szkół średnich odnośnie szeroko pojętego zdrowia jest dość zróżnicowana, natomiast poziom ich zachowań prozdrowotnych bardzo często niezadowalający, a w wielu wypadkach nawet niepoprawny. Dlatego też poznanie i ocena stylu życia młodzieży oraz ich poglądów dotyczących znaczenia stylu życia w kształtowaniu i zachowaniu własnego zdrowia jest bardzo ważnym elementem działań prozdrowotnych. Celem pracy było zaprezentowanie poziomu wiedzy uczniów szkół średnich na temat zdrowego stylu życia i potencjalnych korzyści z niego wynikających. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki ankietowej. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety opracowany przez Autorki. Badania przeprowadzono w okresie od 10 do 15 kwietnia 2017 roku w grupie 200 osób różnej płci w wieku od 16 do 20 lat, uczęszczających do dwóch rzeszowskich szkół średnich. Uzyskane informacje zostały poddane analizie statystycznej, w której wykorzystano metodę testu niezależności.

Słowa kluczowe: młodzież, styl życia, zachowania zdrowotne

Abstract:

Abnormal lifestyle of modern societies brings very negative effects on health, the consequences are particularly dangerous during adolescence. The level of consciousness of high school students in the field of health in general is quite diverse, with the level of their health behavior often remaining unsatisfactory and in many cases even incorrect. Therefore, to understanding teenager lifestyle selected secondary schools, their views on the importance of lifestyle in the development of their own health is a vital part of the anti-health behavior. The aim of this study was to assess the level of knowledge of high school students about healthy lifestyles and their potential benefits. The respondents filled out a questionnaire developed by the authors. The study was conducted among 200 students of both sexes s aged 16 to 20 years attending two schools in Rzeszów. The study was conducted from April 10–15 2017. Statistical analysis was performed with the Chi-square test.

Key words: health behaviors, lifestyle, youth