Odrębności w postępowaniu anestezjologicznym u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia poddanych zabiegowi operacyjnemu

Differences in the anesthetic proceedings in cleftlip and palate children undergoing surgery

Tomasz Staniul | Piotr Wójcicki

Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju

Tomasz Staniul Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdroj, Tel.: (74) 862 11 59

Wpłynęło: 01.12.2015

Zaakceptowano: 15.12.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015010

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(4):163–168

Streszczenie: Rozszczep wargi i podniebienia to jedna z najczęstszych wad rozwojowych, stanowiąca ponad 15% wszystkich wrodzonych deformacji wymagających leczenia chirurgicznego. Wada ta jest dziedziczona wielogenowo, lecz do jej ujawnienia niezbędny jest także czynnik środowiskowy. Rozszczep wargi i podniebienia występuje w wielu zespołach genetycznych, którym towarzyszą najczęściej wady serca oraz utrudnione warunki do wykonania laryngoskopii i intubacji. Odpowiednie przygotowanie sprzętowe oraz doświadczenie pozwalają anestezjologom na bezpieczne przeprowadzenie u takiego pacjenta zabiegu operacyjnego.

Słowa kluczowe: rozszczep wargi i podniebienia, trudne drogi oddechowe, znieczulenie

Abstract: Cleft lip and palate is one of the most common malformations, acting for over 15% of all congenital defects requiring surgery. This defect is inherited polygenic, but the enviromental factor is essential to trigger this condition. Cleft lip and palate occurs in many genetic syndromes, accompanied mostly by the heart defects, which are difficult to perform laryngoscopy and intubation. Equipment and experience let the anesthesiologist to take care of the patient during surgery in a safely way.

Key words: anaesthesia, cleft lip and palate, difficult airways