Odzież, obłożenia pola zabiegu i rękawice jako potencjalne czynniki ryzyka występowania zakażeń miejsca operowanego

Clothing, coating of operations field and gloves potential risk factors for the infection of the operated area

Małgorzata Cichońska1, 3 | Dorota Maciąg2, 3

1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2 G.V.M. Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim 
3 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Tel.: 507 127 921

Wpłynęło: 18.09.2012

Zaakceptowano: 10.12.2012

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013005

Forum Zakażeń 2013;4(1):1–6

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki ankiety, mającej na celu poznanie opinii personelu bloku operacyjnego na temat potencjalnych czynników zwiększających niebezpieczeństwo wystąpienia zakażenia miejsca operowanego (ZMO). Anonimową ankietę przeprowadzono wśród 129 lekarzy i pielęgniarek, pracujących w blokach operacyjnych szpitali województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Zdaniem większości badanych – w placówkach, w których pracują – występują zakażenia szpitalne, jednak tylko nieliczni zdawali sobie sprawę ze skali tego zjawiska. Ankietowani dobrze rozumieli rolę materiałów oraz środków ochrony personelu i pacjenta (w tym: fartuchów, obłożeń pola operacyjnego i rękawic), postrzegając je jako potencjalne czynniki ryzyka ZMO. Badanie wykazało deficyt wiedzy personelu medycznego w zakresie epidemiologii zakażeń szpitalnych oraz potwierdziło konieczność używania bawełnianych środków ochrony personelu (fartuchy) i pacjenta (obłożenia pola operacyjnego) przy zabiegach operacyjnych. W opinii badanych ilość materiałów barierowych (fartuchy, obłożenia, rękawice) spełniających normy oraz dostępność do nich w szpitalach jest zbyt mała, co powoduje konieczność korzystania z materiałów, które często ulegają uszkodzeniu, rozerwaniu, zamoczeniu i w rezultacie muszą podlegać wymianie w trakcie zabiegu. Warto także zauważyć, że kierowanie się ceną – z pominięciem innych cech i walorów produktu (wytrzymałość, dopasowanie, chłonność, łatwość mocowania itp.) – przy wyborze środków niesie ze sobą ryzyko zarówno dla pacjentów, jak i dla placówek szpitalnych.

Słowa kluczowe: fartuch, kontrola zakażeń, rękawice, zakażenia miejsca operowanego

Abstract: In this paper was presented the results of a survey aimed at getting to know the opinion of the operation suite staff on potential factors raising the danger of infection of the operated area. The research was conducted by the means of a survey, conveyed among 129 doctors and nurses, who work in operation suites of hospitals in the area of Świętokrzyskie, Mazowieckie and Podkarpackie Provinces. According to the majority of the respondents questioned, in the units where they work there appears hospital infection, yet only few know the scope of the phenomenon. The respondents very well know the role of materials and ways of protecting both doctors and patients, including medical gowns, coating of operations field and gloves, finding the later potential risk factors for infection of the operated area. The survey proved inadequate knowledge of the medical personnel when it comes to epidemiology of hospital infections in the workplace and confirmed the necessity to use cotton protective materials for surgical operations (medical gowns for doctors) and coating the operation field (for patients). In the respondents’ opinion there are not enough barrier materials meeting the requirements of hospital regulations, which forces the personnel to apply materials (medical gowns, coating and gloves) that are frequently damaged, torn or soaked and have to be substituted during the operation. It is also worth noticing that being guided by the price when choosing and buying the materials applied in surgical operations, neglecting their virtues (durability, fitting, absorption, being easily fixed etc.) is not the best solution for medical units.

Key words: infections control, mittens, smock, surgical site infections