Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia

Patients with sepsis. Protocols for diagnosis and therapy

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Wpłynęło: 12.10.2016

Zaakceptowano: 20.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016021

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):111–115

Streszczenie:

Sepsa i wstrząs septyczny należą do najcięższych jednostek chorobowych leczonych w oddziałach intensywnej terapii. Przebieg wymienionych zespołów jest bardzo często dramatyczny i nierzadko prowadzi do zgonu chorego. Przez ostatnie dekady poszerzono wiedzę dotyczącą patomechanizmu sepsy, co pozwoliło na modyfikację przyjętych wcześniej definicji. Nowoczesne definicje koncentrują się wokół reakcji odpowiedzi immunologicznej na bodziec uszkadzający. Podstawą rozpoznania sepsy i wstrząsu septycznego jest występowanie określonych objawów klinicznych oraz dysfunkcji narządowej. We wczesnym diagnozowaniu choroby bardzo istotny element stanowi badanie przedmiotowe pacjenta. Do objawów mających znaczenie we wczesnym rozpoznaniu sepsy i wstrząsu septycznego należą: hipotensja, tachypnoe >22 oddechów/minutę oraz zaburzenia świadomości. Tylko dokładne badanie pacjenta i jego ścisła obserwacja umożliwiają wykrycie sepsy bądź wstrząsu septycznego we wczesnym stadium. Zarówno terapia, jak i pielęgnacja chorych jest procesem złożonym. W procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym bardzo ważnym elementem jest posługiwanie się opracowanymi w OIT schematami rozpoznania i leczenia tej ciężkiej jednostki chorobowej.

Słowa kluczowe: algorytm, sepsa, SOFA, wstrząs septyczny

Abstract:

Sepsis and septic shock are amongst the most severe conditions treated in intensive care units. They usually have a dramatic course and may eventually lead to death. The understanding of the pathomechanisms of sepsis has improved during the last decades, which allowed the modification of previous definitions of sepsis. Current definitions are based on the mechanism of the immunological response towards a harmful stimulus. A diagnosis of sepsis and septic shock is based on defined symptoms and organ dysfunction. An important aspect of early sepsis recognition is a physical examination. The main symptoms are hypotension, respiratory failure and alterations of consciousness. Careful examination and rigorous observation are the only means of identifying early stages of sepsis or septic shock. Both therapy and nursing are complex processes. Diagnosis and treatment protocols elaborated at the intensive care unit are useful tools in management of the condition.

Key words: diagnostic, protocol, sepsis, SOFA