Porównanie aktywności in vitro połączenia ceftazydymu z awibaktamem i najczęściej stosowanych w Polsce antybiotyków w zakażeniach bakteriami gram-ujemnymi z rzędu Enterobacterales i Pseudomonas aeruginosa: dane z lat 2014–2018 z ośrodków uczestniczących w programie badawczych ATLAS

Assessment of the in vitro activity of the ceftazidime with avibactam and comparator antibiotics frequently used in Poland in infections caused by gram-negative Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa: data from ATLAS surveillance program 2014–2018

Małgorzata B. Prażyńska1 | Łukasz Pojnar2 | Patrycja Zalas-Więcek1 | Eugenia Gospodarek-Komkowska1 | Jolanta Kędzierska2 | Anna Kujawska2 | Barbara Możejko-Pastewka3 | Monika Bogiel3 

ORCID*: 0000-0002-2977-1808 | 0000-0001-7139-9635 | 0000-0003-2063-6850 | 0000-0003-0334-7520 | 0000-0002-7909-5270 | 0000-0001-7199-3247 | 0000-0003-2177-8930 | 0000-0001-9321-3459

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3 Pfizer Polska w Warszawie

Monika Bogiel Pfizer Polska, ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa, e-mail: monika.bogiel@pfizer.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.09.2020

Zaakceptowano: 28.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020028

Forum Zakażeń 2020;11(4):165–175

Streszczenie: Wstęp Bakterie Gram-ujemne są istotnym czynnikiem etiologicznym szerokiego zakresu zakażeń szpitalnych. Rozpowszechnienie szczepów bakterii wielolekoopornych, zarówno należących do rzędu Enterobacterales, jak i niefermentujących pałeczek z gatunku Pseudomonas aeruginosa, stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Badanie nowych opcji terapeutycznych oraz monitorowanie antybiotykowrażliwości drobnoustrojów jest ważnym elementem działań zapobiegających rozwojowi i utrzymywaniu się zakażeń z udziałem szczepów wielolekoopornych. Celem pracy było porównanie aktywności in vitro połączenia ceftazydymu z awibaktamem z najczęściej stosowanymi w Polsce antybiotykami, mającymi zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi z rzędu Enterobacterales oraz P. aeruginosa, w ramach programu badawczego ATLAS. Materiał i metody W pracy analizowano wrażliwość 1677 szczepów rzędu Enterobacterales oraz 500 niefermentujących pałeczek P. aeruginosa, izolowanych w latach 2014–2018 w ośrodkach biorących udział w programie, na ceftazydym z awibaktamem oraz inne antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń pałeczkami Gram-ujemnymi. Wyniki Niemal 99% (98,9%) szczepów rzędu Enterobacterales, w tym 96,9% szczepów wytwarzających beta-laktamazy typu ESBL, było wrażliwych na ceftazydym z awibaktamem. Notowano wysoki odsetek szczepów Escherichia coli oraz Klebsiella pneumoniae wrażliwych na ceftazydym z awibaktamem, odpowiednio: 99,8% i 98,9%, w tym także szczepów ESBL-dodatnich tych samych gatunków, odpowiednio: 98,5% i 98,7%. Wrażliwość szczepów P. aeruginosa na ceftazydym z awibaktamem była niższa niż badanych szczepów Enterobacterales, niemniej jednak kształtowała się na poziomie 91,7%, co czyniło ceftazydym z awibaktamem drugim, po kolistynie, najlepiej działającym antybiotykiem wobec tych bakterii. Wnioski Przedstawione dane w połączeniu z dotychczas opublikowanymi wynikami farmakokinetycznymi, farmakodynamicznymi, klinicznymi i bezpieczeństwa wskazują, że połączenie ceftazydymu z awibaktamem może stanowić cenną opcję leczenia zakażeń wywoływanych przez Enterobacterales oraz P. aeruginosa, w tym zakażeń szczepami wielolekoopornymi.

Słowa kluczowe: beta-laktamazy, ceftazydym z awibaktamem, Enterobacterales, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, pałeczki Gram-ujemne, Pseudomonas aeruginosa

Abstract: Introduction Gram-negative bacteria are an important etiological factor of broad-spectrum nosocomial infections. The spread of multidrug-resistant strains, both belonging to the order Enterobacterales and non-fermenting bacilli Pseudomonas aeruginosa, is a serious challenge nowadays for medicine. Investigating new therapeutic options and monitoring the antibiotic susceptibility of bacteria is an important part of preventing the development of infections with multi-drug resistant strains. The aim of the study was to compare the in vitro activity of the combination of ceftazidime and avibactam with the most commonly used antibiotics in Poland for the treatment of infections caused by Gram-negative Enterobacterales and P. aeruginosa, as part of the ATLAS research program. Material and methods In the study the sensitivity of 1,677 Enterobacterales strains and 500 non-fermenting P. aeruginosa strains, isolated in 2014–2018 in the centers participating in the program, to ceftazidime with avibactam and other antibiotics used to treat infections caused by Gram-negative bacilli were analyzed. Results Almost 99% (98.9%) of the Enterobacterales strains, including the strains producing ESBL-type beta-lactamases (96.9%), were susceptible to ceftazidime with avibactam. A high percentage of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates were susceptible to ceftazidime with avibactam: 99.8% and 98.9%, respectively, including ESBL-positive strains of the same species, 98.5%, and 98.7%, respectively. The susceptibility of P. aeruginosa strains to ceftazidime with avibactam has evolved at the level of 91.7%, which placed ceftazidime with avibactam the second best, after colistin, antibiotic against these bacteria. Conclusions The presented results, together with the pharmacokinetic, pharmacodynamic, clinical, and safety results published so far, indicate that the combination of ceftazidime with avibactam is a valuable treatment option for infections caused by Enterobacterales and P. aeruginosa, including infections with multidrug-resistant strains.

Key words: beta-lactamases, ceftazidime-avibactam, Enterobacterales, Escherichia coli, Gram-negative bacilli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa