Aktualne możliwości zastosowania matrycy Integra DRT do regeneracji skóry właściwej w leczeniu ran – podsumowanie doświadczeń własnych i przegląd piśmiennictwa

The current possibilities of application of Integra® DRT as a template for skin regeneration in wound healing – the summary of own experiences and the literature review

Jacek Puchała1 | Michał Nessler1 | Anna Chrapusta1 | Justyna Drukała2

1 Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym, PAIP, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

2 Pracownia Inżynierii Komórkowej i Tkankowej, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

⇒Jacek Puchała, Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym, PAIP, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, Tel.: (12) 657 41 67, Fax: (12) 657 41 67

Wpłynęło: 12.10.2010

Zaakceptowano: 30.11.2010

Leczenie Ran 2010;7(3–4):55–62

Streszczenie: Od czasu pierwszego klinicznego zastosowania Integry® DRT jako matrycy zastępującej skórę właściwą minęło prawie 30 lat. Przez ten okres lista wskazań do stosowania Integry® uległa znacznemu poszerzeniu, co sprawiło, że obecnie jest szeroko akceptowanym materiałem nie tylko w leczeniu oparzeń, ale także w chirurgii rekonstrukcyjnej. Dzięki temu możliwa stała się pomoc znacznie większej grupie pacjentów, a ostateczne efekty leczenia chirurgicznego są bardziej zadowalające. Praca stanowi podsumowanie własnych doświadczeń klinicznych autorów oraz przegląd dostępnego piśmiennictwa, dotyczącego idei powstania Integry® DRT, jej budowy i etapów leczenia operacyjnego z jej wykorzystaniem. Dodatkowo, w artykule zawarto aktualne spektrum możliwych zastosowań matrycy jako substytutu skóry właściwej w leczeniu różnych ran. Rozważania te poszerzono o prezentację obecnych kierunków badań nad modyfikacjami technicznymi użycia tego materiału, prowadzonych w celu uzyskania poprawy wyników leczenia.

Słowa kluczowe: Integra® DRT | leczenie ran | regeneracja skóry

Abstract: Since the first introduction of Integra® DRT as a skin substitute thirty years have passed. The list of indications of application of this material has widely expanded. Currently Integra® DRT is well recognized material for burns treatment and reconstructive surgery. That is why now it is possible to help more patients in various difficult clinical situations and the final results are much more satisfying. This paper consists the summary of the own clinical author’s experiences and the review of accessible documents regarding Integra DRT® including development, composition, stages of treatment. The article contains also a present spectrum of indications for application of the template, as a substitute of the dermis, in the treatment of diversity of wounds. Simultaneously, the paper contains description of the modern fields of research, in which Integra® DRT plays important role for improvement of treatment results.

Key words: Integra® DRT | skin regeneration | wound healing