Aktywność przeciwgrzybicza wybranych leków przeciwnowotworowych

Antifungal activity of selected anticancer drugs

Jakub Król1 | Urszula Nawrot2 | Marzenna Bartoszewicz2

1 Pracownia Przygotowywania Leków Cytostatycznych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Urszula Nawrot Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 12, Fax: (71) 784 06 74

Wpłynęło: 23.02.2016

Zaakceptowano: 02.03.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016010

Forum Zakażeń 2016;7(2):85–91

Streszczenie: Podczas trwania choroby nowotworowej i stosowania chemioterapii poważnym powikłaniem może być wystąpienie infekcji grzybiczej. Ważne jest zarówno poznanie działania cytostatyków na patogeny, jak i ich interakcji z lekami przeciwgrzybiczymi. Chemioterapeutyki stosowane w onkologii, wykazujące właściwości przeciwgrzybicze, należą do rożnych grup leków cytostatycznych. W niniejszej pracy przedstawiono działanie wybranych specyfików zaliczanych do: antymetabolitów, pochodnych platyny, inhibitorów topoizomerazy DNA oraz modulatorów receptora estrogenowego. Większość leków w badaniach in vitro jest zdolna do zahamowania rozwoju grzybów. W przypadku jednoczesnego stosowania tradycyjnych leków przeciwgrzybiczych (takich jak amfoterycyna B czy flukonazol) oraz chemioterapeutykow możliwe jest wystąpienie interakcji. Donoszono zarówno o przypadkach spadku efektywności leku przeciwgrzybiczego, jak i o synergizmie antymikotycznym między tymi grupami lekow. Zagadnienie niewątpliwie wymaga dalszych badań, zwłaszcza w warunkach in vivo.

Słowa kluczowe: antymetabolity, Candida, chemioterapia, cytostatyk, inhibitory topoizomerazy, interakcje

Abstract: The occurrence of fungal infection may be a serious complications during the cancer disease and chemotherapy. It is vital to understand the mechanism of cytostatics action against to pathogens as well as their interactions with antifungal drugs. Chemotherapeutic agents used in oncology which demonstrate antifungal activity, are found in all groups of cytostatics. This article presents the action of selected drugs classified to the antimetabolites, platinum derivatives, DNA topoisomerase inhibitors, and estrogen receptor modulators. In the in vitro tests most of drugs are able to inhibit the growth of fungi. With the simultaneous using of conventional antifungal drugs like amphotericin B or fluconazole with chemotherapeutic it is possible to occurrence of interactions. It has been reported about the decrease in the effectiveness of antifungal drug as well as about the antimycotic synergism between these groups of drugs. The issue undoubtedly requires further studies, in particular in vivo.

Key words: antimetabolites, Candida, chemotherapy, cytostatic, interactions, topoisomerase inhibitors