Analiza czynników epidemiologicznych i wyników leczenia oparzeń u dzieci w materiale własnym

Analysis of epidemiological factors and results of burns treatment in children in the own material

Agnieszka Pastuszka1, 2 | Dominika Smyczek2 | Tomasz Koszutski2 | Marek Kucharzewski1

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Stomatologicznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Agnieszka Pastuszka, Katedra i Zakład Anatomii Topograficznej i Opisowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 14.11.2016

Zaakceptowano: 05.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016025

Leczenie Ran 2016;13(4):141–146

Streszczenie: Oparzenie jest jednym z najczęściej występujących ostrych urazów w grupie dzieci. Powoduje przerwanie ciągłości skory, która jest największym organem ludzkiego ciała, przez co prowadzi do zaburzenia homeostazy całego organizmu. Skora dziecka jest wrażliwsza na działanie czynników termicznych i chemicznych niż skora osoby dorosłej, sprzyja to szybszemu rozwojowi choroby oparzeniowej oraz powstawaniu szpecących blizn. Celem pracy była analiza etiologii, stopnia i powierzchni oparzeń oraz wieku i wyników leczenia dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Gornośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w latach 2008–2012. Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej wykazała, że oparzenia termiczne gorącymi płynami występowały u 92,6% pacjentów i stanowiły najczęstszą pourazową przyczynę hospitalizacji dzieci. Stosunek chłopców do dziewcząt w badanej grupie wynosił 1,5:1. Największą grupę stanowiły dzieci w wieku 1.–3. rok życia z II° oparzenia (64,3%), a najlepsze kosmetyczne wyniki uzyskiwano po leczeniu zachowawczym.

Słowa kluczowe: dzieci, oparzenia, uraz

Abstract: The burn is one of the most common causes of acute injury of the children. It leads to the seriously skin damage, which is the largest organ of the human body and finally provide to the homeostasis disorders. Skin of the child is much more sensitive for the thermal and chemical agents which leads to the rapid development of burn disease and formation of unsightly scars. The aim of this study was the analysis of etiologic, age, surface and degree of burns and treatment results in children hospitalized in the Department of Pediatric Surgery and Urology, the Pediatric Surgery Clinic Upper Silesian Child Health Centre in Katowice, between 2008–2012. The retrospective analysis of medical records showed that thermal burns with hot liquids occurred in 92.6% of patients and was the most common cause of hospitalization. The ratio of boys to girls was 1.5:1. The largest group of hospitalized patients were children (64.3%) between 1–3 years of age, with the II° of burns and the best results were obtained after non surgical treatment.

Key words: burns, children, injures