Analiza stosowania antybiotyków jako czynnika ryzyka zakażeń Clostridium difficile

Analysis of the use of antibiotics as a risk factor for Clostridium difficile infection

Grażyna Dulny1,2 | Marta Zalewska1 | Grażyna Młynarczyk3

1 Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Grażyna Dulny Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel./Fax: (22) 599 26 10

Wpłynęło: 24.07.2013

Zaakceptowano: 26.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013041

Forum Zakażeń 2013;4(4):223–228

Streszczenie: Clostridium difficile (CD) wywołuje zachorowania – od łagodnej biegunki do ciężkiej postaci ostrego rozdęcia okrężnicy (ang. megacolon toxica) i piorunującego zapalenia okrężnicy (ang. colitis fulminant) – określane nazwą (ang.) Clostridium difficile infection (CDI). Przyjmowanie antybiotyków jest obecnie uznawane za jeden z udowodnionych i znaczących czynników ryzyka wystąpienia zakażenia C. difficile. Cel pracy Celem pracy była analiza stosowania antybiotyków jako czynnika ryzyka zakażeń Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych w szpitalu klinicznym w 2008 roku. Materiał i metody Przeprowadzono retrospektywne badanie kliniczno-kontrolne, w którym dokonano oceny stosowania antybiotyków jako czynnika ryzyka zakażenia CD. Grupa badana liczyła 266 pacjentów hospitalizowanych w szpitalu klinicznym w 2008 roku, u których stwierdzono zakażenie Clostridium difficile. Grupa kontrolna składała się z 221 pacjentów, u których wykluczono CDI. Wyniki Przeprowadzone badanie wykazało, że pacjenci hospitalizowani w 2008 roku i przyjmujący antybiotyki mieli pięciokrotnie większą szansę rozwinięcia się CDI (w porównaniu z chorymi nie przyjmującymi antybiotyków), a największe ryzyko zakażenia C. difficile było związane z przyjmowaniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym (OR – 1,77, p=0,01), ciprofloksacyny (OR – 1,66, p=0,02) oraz ceftriaksonu (OR – 1,62, p=0,03).

Słowa kluczowe: antybiotyki, Clostridium difficile, czynniki ryzyka

Abstract: Clostridium difficile (CD) causes illness ranging from mild diarrhea to severe acute distension of the colon (megacolon toxica) and fulminant colitis (fulminant colitis) referred to as Clostridium difficile infection (CDI). Taking antibiotics is now recognized as one of the proven and significant risk factors for C. difficile infection. Objective The objective of this study was to analyze the use of antibiotics as a risk factor for C. difficile infections in hospitalized patients in a teaching hospital in 2008. Material and methods Conducted case-control study, which assesses the use of antibiotics as a risk factor for Clostridium difficile infection. The study included 266 patients hospitalized in a teaching hospital in 2008 and diagnosed with CDI. The control group consisted of 221 patients with C. difficile infection were excluded. Results The study found that patients hospitalized in 2008, receiving antibiotics were 5 times greater chance of developing CDI compared to patients not taking antibiotics, and the greatest risk of CD infection was associated with taking amoxicillin with clavulanic acid (OR – 1.77, p=0.01), ciprofloxacin (OR – 1.66, p=0.02) and ceftriaxone (OR – 1.62, p=0.03).

Key words: antibiotics, Clostridium difficile, risk factors