Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn

Analysis of selected factors predisposing to pressure ulcer development

Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Anna Łabuńska2 | Maria T. Szewczyk1,2 | Aleksandra Popow1 | Arkadiusz Jawień2

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

⇒Katarzyna Cierzniakowska, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Ujejskiego 5, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 15.12.2010

Zaakceptowano: 23.12.2010

Leczenie Ran 2010;7(3–4):71–77

Streszczenie: Uwarunkowania występowania odleżyn, jak również szczegółowy sposób postępowania z chorymi, u których zostały zdiagnozowane czynniki ryzyka, są szeroko opisywane w literaturze. Cel Celem pracy była analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn u chorych leczonych w oddziale chirurgicznym. Materiał i metoda Badania prowadzono w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Polegały one na analizie dokumentacji medycznej 150 chorych w przedziale wieku od 28 do 95 lat, hospitalizowanych w 2009 roku, u których występowało ryzyko rozwoju odleżyn. Wyniki Odleżyna wystąpiła u co trzeciej osoby operowanej w trybie planowym i u co szóstej operowanej w trybie pilnym (p<0,05). Znaczący wzrost odleżyn, zbliżony do wartości znamiennych (p=0,0768), zaobserwowano w odniesieniu do czasu trwania znieczulenia powyżej 90 minut. U chorych z grupy ryzyka, w znacznym odsetku (44%) zachodziła konieczność przetoczenia krwi (p=0,076). Wnioski Znaczącymi czynnikami predysponującymi do rozwoju odleżyn u chorych hospitalizowanych w oddziale chirurgicznym były: przeprowadzenie procedury chirurgicznej, tryb wykonania zabiegu operacyjnego, czas jego trwania oraz obniżenie wartości hemoglobiny wymagające transfuzji krwi.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka | odleżyna

Abstract: Factors predisposing to pressure ulcer development are widely described in literature along with rules of managing patients belonging to bedsore risk groups. Objective The aim of this study was to analyze the role of selected factors in the development of pressure ulcer in patients treated at the surgical ward. Material and methods This study was carried out at the Clinic of General Surgery, Dr. J. Biziel Memorial University Hospital No. 2, in Bydgoszcz. The medical histories of 150 patients with an established risk of pressure ulcers were analyzed. All participants were hospitalized in 2009 and their age ranged from 28 to 95 years of age. Results Pressure ulcers were observed in approximately a third of the patients who underwent scheduled surgery and in every sixth subject operated on an emergency basis (p<0.05). A marked increase in the risk of pressure ulcer, at a threshold of statistical significance (p=0.0768), was noted in patients subjected to anesthesia for longer than 90 minutes. Moreover, the necessity for blood transfusions was noted in a marked fraction (44%) of patients from the pressure ulcer risk group (p=0.076). Conclusions This study revealed several important factors predisposing to pressure ulcer development in patients hospitalized at the surgical ward such as: be subject to a surgical procedure, the type of surgery (scheduled vs unscheduled), the duration of surgery, and decreased hemoglobin levels requiring a blood transfusion.

Key words: pressure ulcer | risk factors