Antybiotykoterapia w ciąży

Antibiotic therapy in pregnancy

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 625 02 53, Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 10.12.2010

Zaakceptowano: 20.12.2010

Forum Zakażeń 2010;1(3–4):33–38

Streszczenie: Do czynników etiologicznych powodujących zakażenia u pacjentek w okresie ciąży należą pałeczki Gram-ujemne, ziarenkowce Gram-dodatnie oraz bakterie beztlenowe. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie płuc lub poronienie septyczne mogą być bezpośrednią przyczyną sepsy, a nawet wstrząsu septycznego. Wielorakość czynników ryzyka oraz występujące u niektórych pacjentek zaburzenia odpowiedzi immunologicznej powodują, że leczenie zakażeń w tej grupie należy do jednego z trudniejszych zagadnień antybiotykoterapii. Fizjologia okresu ciąży prowadzi do zmian w procesach wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji leków. Ma to bezpośredni wpływ nie tylko na skuteczność antybiotykoterapii, ale również na występowanie działań niepożądanych nie tylko u matki, lecz także u płodu, a w następstwie u noworodka. Antybiotyki i chemioterapeutyki zostały podzielone na grupy w zależności od potencjalnych i prawdopodobnych działań niepożądanych, jakie mogą wywoływać u płodu. Podział nastąpił na podstawie obserwacji działań niepożądanych i teratogennych przeprowadzonych na zwierzętach. Zgodnie z tym podziałem wyróżniono antybiotyki, których profil bezpieczeństwa jest stosunkowo dobry oraz takie, których stosowanie u kobiet ciężarnych jest przeciwwskazane.

Słowa kluczowe: antybiotyki, ciąża, działania niepożądane

Abstract: Etiologic factors of infections in pregnant women are Gram-negative rods, Gram-positive cocci and anoxygenic bacteria. Acute pyelonephritis, pneumonia or septic abortion are potential precondition for sepsis or even septic shock. Multipotential risk factors and, in some patients, immunological suppression make treatment of infections in this group one of the most difficult aspects of antibiotic therapy. Physiology of pregnancy is connected with changes in absorption, distribution, metabolism and elimination of medications. It has direct influence not only on the effectiveness of antibiotic therapy, but also on the side effects on mother, fetus and, thus, also on the newborn. Antibiotics and bacteriostatics have been divided into groups depending on potential and probable side effects on fetus. This differentiation took place based on observations of the side effects and teratogenic effects on animal subjects. According to this division there are antibiotics with good safety profile and antibiotics, which application in pregnant women is contraindicated.

Key words: antibiotics, pregnancy, risk factors