Aspekty intensywnej terapii noworodka z wrodzonym zarośnięciem przełyku

Aspects of intensive neonatal therapy of a newborn with congenital esophageal atresia

Anna Rozensztraucha

Zakład Neonatologii, Katedra Pediatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, e-mail: anna.rozensztrauch@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 20.05.2017

Zaakceptowano: 10.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017011

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):93–97

Streszczenie:

Wentylacja mechaniczna noworodka po zabiegu korekcji wrodzonego zarośnięcia przełyku (EA) jest skomplikowaną i wymagającą procedurą, a jej skuteczność ma istotne znaczenie w procesie zdrowienia dziecka. W opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z EA konieczne jest zachowanie uwagi i czujności oraz prowadzenie starannych działań pielęgnacyjnych, zgodnie z zasadą (ang.) minimal handling. Celem pracy jest omówienie najważniejszych aspektów intensywnej terapii noworodka z wrodzonym zarośnięciem przełyku.

Słowa kluczowe: noworodek, wentylacja mechaniczna, zarośnięcie przełyku

Abstract:

Mechanical ventilation of the newborn after congenital esophageal atresia is extremely demanding, and its efficacy is important in the recovery process of the baby. Nursing requires assiduous attention, vigilance and careful neonatal care in accordance with the minimal handling principle. The aim of the study is to discuss the most important aspects of intensive neonatal therapy of a newborn with congenital esophageal atresia.

Key words: congenital esophageal atresia, mechanical ventilation, newborn