Chirurgiczna korekcja fałdu podpiersiowego z powodu asymetrii obustronnie odtworzonych piersi – opis przypadku

Surgical correction of the inframammary fold for asymmetry of the bilaterally reconstructed breast – a case report

 

Paweł Szychta1, 2 | Jan Rykała2 | Marek Zadrożny1

1 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi

Paweł Szychta Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Tel.: (42) 271 11 01

Wpłynęło: 10.07.2014

Zaakceptowano: 27.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014017

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):141–144

Streszczenie: Zabieg mastektomii obejmuje często również usunięcie miąższu piersi w obrębie fałdu podpiersiowego (ang. inframammary fold – IMF). W konsekwencji podczas jednoczasowej lub odroczonej rekonstrukcji konieczna jest korekcja IMF w celu uzyskania naturalnie wyglądającej, nieznacznie opadającej piersi. Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku pacjentki, u której wykonano lewostronną korekcję fałdu podpiersiowego z powodu asymetrii piersi po obustronnej mastektomii i rekonstrukcji protezami oraz zaprezentowanie zastosowanej techniki chirurgicznej. 41-letnia kobieta była konsultowana z powodu asymetrii położenia piersi. Wcześniej u pacjentki wykonano prawostronną mastektomię z powodu raka wraz z odroczoną dwuetapową rekonstrukcją wszczepami oraz lewostronną profilaktyczną mastektomię z jednoczasową rekonstrukcją protezą. W badaniu fizykalnym stwierdzono obniżone położenie lewej piersi (o około 3,5 cm) w odniesieniu do przeciwległej okolicy. U pacjentki wykonano korekcję lewej piersi, na którą składały się: kapsulotomia, wielokrotne płytkie nacięcia torebki włóknistej w jej dolnym biegunie i zdwojenie torebki szwami. W wyniku operacji uzyskano względną symetrię położenia piersi z naturalnie wyglądającym lewym fałdem podpiersiowym. Przedstawiona w pracy technika operacyjna korekcji IMF pozwala na podniesienie położenia protezy i skutkuje uzyskaniem naturalnie wyglądającej symetrycznej piersi.

Słowa kluczowe: kazuistyka, plastyka sutków, powtórna operacja, rak piersi, rekonstrukcja piersi

Abstract: Mastectomy often includes the removal of the breast parenchyma within the inframammary fold (IMF). Consequently, IMF must be corrected during simultaneous or delayed breast reconstruction in order to achieve natural appearance of the slightly ptotic breasts. The aim of the study was description of a patient with the left-sided IMF correction for asymmetry of the breasts, following the bilateral mastectomy and reconstruction with implants. Outline of the surgical technique. A 41-year-old woman was consulted because of the asymmetrically positioned breasts. Previously, the patient underwent a right-sided mastectomy for breast cancer with the delayed two-stage reconstruction with implants and a left prophylactic mastectomy with immediate prosthetic reconstruction. Physical examination showed about 3.5 cm lowered position of the left breast in relation to the opposite area. We performed correction of the left breast, which consisted of capsulotomy, sculpting incisions to the fibrous capsule in the lower pole and capsulorrhaphy. As a result we positioned breasts in the relative symmetry, with the naturally-looking left inframammary fold. The presented operative technique of correcting IMF allows to improve the position of the breast implant and results in the natural-looking, symmetrical breast.

Key words: breast cancer, breast reconstruction, case reports, mammaplasty, surgical revision