Chory chirurgiczny na OIT

Surgical patient treated at the ICU

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycznego Kształcenia Podylomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, e-mail: ula_zielinska@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 20.05.2018

Zaakceptowano: 18.06.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018009

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):55–58

Streszczenie:

Oddział intensywnej terapii (OIT) jest szczególnym miejscem w szpitalu, tak jak intensywna terapia jest szczególną dziedziną medycyny. Leczenie w tego rodzaju oddziałach powinno mieć zawsze charakter interdyscyplinarny. Ważnym elementem terapii jest również pielęgnacja chorego, która w wielu przypadkach ma kluczowe znaczenie dla poprawy jego stanu ogólnego. Pacjenci chirurgiczni stanowią około połowę pacjentów leczonych na OIT. Już sam pobyt na oddziale intensywnej terapii jest dodatkowym czynnikiem ryzyka powikłań, niezależnie od komplikacji, które mogą wystąpić w czasie leczenia choroby podstawowej. Dlatego terapia tej grupy chorych stanowi duże wyzwanie dla personelu, który musi posiadać najwyższe kwalifikacje. Niezależnie od wytycznych i danych zawartych w literaturze należy pamiętać, że każdy pacjent wymaga indywidualnej diagnostyki i terapii.

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, oddział intensywnej terapii, pacjent

Abstract:

The intensive care unit (ICU) is a special place in the hospital, just like intensive care is a special branch of medicine. Therapy in such units should always be interdisciplinary. Nursing is a key component of therapy, which in many cases a plays major role in the process of improving the patient’s general condition. Surgical patients constitute about half of ICU patients. Hospitalization in ICU per se poses a risk of complications, regardless of other events which may appear as a consequence of underlying pathology and its treatment. Accordingly, therapy of this group of patients poses a challenge for highly qualified personnel. Regardless of guidelines and literature publications it is worth remembering that each patient requires an individual approach towards diagnosis and treatment.

Key words: antibiotic therapy, intensive care unit, patient