Combination therapy of Crohn’s anal fistulas with a single dose of dalbavancin and negative pressure therapy

Kompleksowe leczenie przetok okołoodbytniczych u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna z zastosowaniem jednorazowej iniekcji dalbawancyny oraz terapii podciśnieniowej

Jarosław Cwaliński1 | Hanna Tomczak2, 3 | Jacek Hermann1 | Jacek Paszkowski1 | Dorota Mańkowska-Wierzbicka4 | Agnieszka Dobrowolska4 | Tomasz Banasiewicz1

1 Department of General Oncological and Colorectal Surgery, Poznan University of Medical Sciences
2 Department of Genetics and Pharmaceutical Microbiology, Poznan University of Medical Sciences
3 Central Microbiological Laboratory, Heliodor Swiecicki Clinical Hospital, Poznan
4 Department of Gastroenterology, Human Nutrition and Internal Diseases, Poznan University of Medical Sciences

Jarosław Cwaliński Department of General Oncological and Colorectal Surgery, Poznan University of Medical Sciences, 49, Przybyszewskiego Str., PL-60355 Poznan, e-mail: jaroslaw.cwalinski@gmail.com

Received: 22.03.2018

Accepted: 13.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018006

Leczenie Ran 2018;15(2):57–59

Abstract: Introduction The perirectal fistulas in patients with CD (Crohn’s disease) lead to a significant deterioration in quality of life with a high rate of failures and recurrences after conservative and surgical treatment. Biological therapy represents a major advance in the treatment of CD. However, introduction of such treatment should be preceded with drainage of pus accompanying anal fistulas and supplementation with intravenous antibiotic therapy. Material and methods The study was a preliminary pilot research. The survey was entered by 4 patients suffering from active, simple or branched Crohn’s anal fistulas with accompanying abscesses requiring surgical drainage. The type of fistulas was confirmed on MRI. Culture was taken every time an abscess was evacuated and a single intravenous injection of dalbavancin (Xydalba®) was administered, if viable. Subsequently, surgical debridement of fistulous tracts was performed with application of negative pressure dressings (NPWT) to evacuate discharge more effectively. After assessing wound healing, the patients were released home and recommended to continue therapy at the outpatient clinic. Results Rapid resolution of inflammation and decrease of infection markers was observed in all cases. None of the patients required further antibiotic treatment. The average length of hospitalization was 4 days. The healing time until the complete elimination of inflammation was on average 12 days and after an average of 14 days the patients started biological treatment. Conclusions Single intravenous injection of 1500 mg dalbavancin with additional application of negative pressure dressings (V.A.C. therapy) may be an effective and well-tolerated alternative treatment of infected anal fistulas in CD.

Key words: Crohn’s disease, dalbavancin, NPWT, perirectal fistula

Streszczenie: Wstęp Przetoki okołoodbytnicze u chorych z chorobą Crohna prowadzą do znaczącego pogorszenia jakości życia. Leczenie chirurgiczne jest trudne, u części pacjentów związane z wysokim ryzykiem uszkodzenia zwieraczy. Stosunkowo dużą efektywność w terapii przetok można osiągnąć dzięki zastosowaniu leczenia biologicznego, jednakże jego wprowadzenie musi być poprzedzone eliminacją ropni i zakażenia kanału przetoki oraz okolicznych tkanek miękkich. Zabieg chirurgiczny uzupełniony dożylną antybiotykoterapią wymaga często długotrwałego pobytu szpitalnego, co opóźnia wprowadzenie leczenia biologicznego. Materiał i metody Badanie miało charakter obserwacyjnego badania pilotażowego. Przeprowadzono je u czterech pacjentów z rozpoznaną chorobą Crohna, z aktywnymi przetokami okołoodbytniczymi oraz współwystępującym miejscowym zakażeniem tkanek miękkich i/lub ropniami wewnątrz ich kanałów. Każdorazowo oceniano charakter przetoki w MR miednicy oraz pobierano posiew z ewakuującej się wydzieliny lub ropnia. Po ocenie antybiotykowrażliwości u chorych, u których było to uzasadnione, podawano jednorazowo 1500 mg dalbawancyny (Xydalba®) i.v., po czym przetoki opracowywano chirurgicznie. Następnie zakładano opatrunek podciśnieniowy w celu zwiększenia efektywności oczyszczania rany. Po ocenie gojenia rany chorzy byli wypisywani do domu z zaleceniem dalszej kontroli rany w trybie ambulatoryjnym. Wyniki U wszystkich pacjentów obserwowano szybkie ustępowanie stanu zapalnego oraz wykładników zakażenia. Żaden z chorych nie wymagał podawania kolejnych antybiotyków. Średni czas hospitalizacji wynosił 4 dni. Czas gojenia do momentu całkowitego ustąpienia stanu zapalnego wyniósł średnio 12 dni, po średnio 14 dniach u osób badanych wprowadzano leczenie biologiczne. Wnioski Jednorazowa iniekcja 1500 mg dalbawancyny oraz zastosowanie terapii podciśnieniowej może być efektywną, skuteczną i dobrze tolerowaną metodą leczenia zakażonych przetok okołoodbytniczych u pacjentów z chorobą Crohna.

Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna, dalbawancyna, NPWT, przetoki okołoodbytnicze