COVID-19: potencjalne zastosowania testów serologicznych

COVID-19: potential applications of serological testing

Wiesław Piechota | Jolanta Dymus | Agnieszka Woźniak-Kosek

ORCID*: 0000-0002-0514-2281 | 0000-0002-4608-5316 | 0000-0002-7780-3448

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Agnieszka Woźniak-Kosek Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: wozniak-kosek@wim.mil.pl

Wpłynęło: 16.09.2020

Zaakceptowano: 29.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020027

Forum Zakażeń 2020;11(4):185–192

Streszczenie: Przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 pojawiają się we krwi większości zakażonych pacjentów w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia objawów COVID-19. Testy serologiczne do wykrywania/oznaczania przeciwciał powinny mieć wysoką czułość, a nawet wyższą swoistość, aby osiągnąć co najmniej 95% dodatnią wartość predykcyjną, nawet jeśli częstość występowania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest niska. W związku z powyższym tylko niewielka liczba testów jest akceptowana do celów diagnostycznych i epidemiologicznych. Niektóre z testów są adaptowane do automatycznych analizatorów o dużej przepustowości, które umożliwiają zwiększenie liczby testów do kilkuset, a nawet kilku tysięcy dziennie. Testy serologiczne mają kilka potencjalnych zastosowań. Przede wszystkim służą do diagnozowania przebytego zakażenia SARS-CoV-2 lub ekspozycji na wirusa. Mogą być stosowane jako dodatkowa pomoc w diagnozowaniu późnego COVID-19 u pacjentów z silnym podejrzeniem choroby i ujemnymi wynikami testów molekularnych. Inne możliwe zastosowania obejmują: ocenę przypuszczalnego statusu immunologicznego wyleczonych pacjentów, szacowanie częstości występowania COVID-19 w populacji ogólnej i wybranych grupach w celu zaplanowania środków ochronnych oraz terapeutycznych, badanie potencjalnych dawców osocza pod kątem leczenia osoczem ozdrowieńców, badanie skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 oraz ustalanie priorytetów w zakresie szczepień.

Słowa kluczowe: COVID-19, odporność, przeciwciała, seroprewalencja, testy serologiczne

Abstract: Antibodies against SARS-CoV-2 appear in the blood of most infected patients within two weeks after the onset of COVID-19 symptoms. Serological tests for antibody detection/determination should have high sensitivity and even higher specificity to achieve at least 95% positive predictive value, even if the prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies is low. Therefore, only a small number of the tests are accepted for diagnostic and epidemiological purposes. Some of the assays are adapted for high-throughput automatic analyzers, which allow to scale up testing to several hundred or even several thousands of tests per day. Serologic tests have several potential applications. First of all, they are used to diagnose past infection with SARS-CoV-2 or exposure to the virus. They can be used as an additional supplementary aid in diagnosing late COVID-19 in patients with a strong suspicion of the disease and negative molecular tests. Other possible uses of antibody testing include: assessing the presumptive immune status of recovered patients, estimating COVID-19 prevalence in the general population and selected groups to plan protective and treatment measures, testing prospective plasma donors for convalescent plasma treatment, studies of COVID-19 vaccine efficacy, and prioritizing persons for vaccination.

Key words: antibodies, COVID-19, immunity serological tests, seroprevalence