Czy bawełniane obłożenia pola operacyjnego oraz fartuchy wielokrotnego użytku, stosowane w zabiegach wysokiego ryzyka, są zagrożeniem dla chorych i personelu medycznego?

Do cotton fabrics – surgical drapes and reusable gowns – pose a danger to patients and medical staff in high-risk procedures?

Beata Sokół-Leszczyńska1 | Piotr Leszczyński1, 2 | Marta Wróblewska1, 3

1 Pracownia Epidemiologii Zakażeń Szpitalnych Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
3 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Piotr Leszczyński Pracownia Epidemiologii Zakażeń Szpitalnych, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, Tel./Fax: (22) 628 27 39

Wpłynęło: 22.05.2013

Zaakceptowano: 14.06.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013031

Forum Zakażeń 2013;4(3):187–197

Streszczenie: Każdy zabieg operacyjny powinien być wykonywany z wykorzystaniem wyrobów medycznych. Ich wytwórca decyduje, czy dany produkt jest zaklasyfikowany jako wyrób medyczny. Wymogi techniczne dotyczące bielizny operacyjnej są określone przez normy PN-EN ISO 13795 i PN-EN ISO 22610, zgodnie z którymi bielizna barierowa musi posiadać udokumentowaną doświadczalnie niezmienność właściwości materiału barierowego podczas produkcji i użytkowania. W celu zarejestrowania wyrobu medycznego wytwórca zgłasza go do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu lub użytkowania. Obecnie na rynku są dostępne produkty oznaczone jako wyroby medyczne, jednak niespełniające wymogów normy.

Słowa kluczowe: bawełniane obłożenia chirurgiczne, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, fartuchy jednorazowego i wielorazowego użytku, zabiegi wysokiego ryzyka

Abstract: Each surgery should be performed using medical devices. The manufacturer determines whether the product is a medical device. The technical requirements pertaining to surgical drapes are defined by the PN-EN ISO 13795 and PN-EN ISO 22610 standards according to which barrier clothes must possess experimentally documented invariability in properties of the barrier material during production and usage. The manufacturer of the medical device must submit it to the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocides before the first placing the product on the market or usage. It should be noted that on the market there are products labeled as medical devices which do not comply with the standard.

Key words: cotton surgical drapes, disposable and reusable gowns, high-risk procedures, safety of patients and staff