Czy możliwa jest minimalizacja ryzyka zakażeń u pacjentów krytycznie chorych?

Is it possible to reduce the amount of hospital-acquired infections?

Joanna Rudek1 | Izabela Fajfer2

1 3M Healthcare Business Group
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Joanna Rudek 3M Healthcare Business Group

Wpłynęło: 05.08.2016

Zaakceptowano: 25.08.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016037

Forum Zakażeń 2016;7(4):281–288

Streszczenie: Pomimo ogromnego postępu medycyny, problem zakażeń szpitalnych (HAI) nadal dotyczy placówek medycznych na całym świecie. HAI są jedną z głównych przyczyn współczesnych chorób zakaźnych. Przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, wydłużenia hospitalizacji oraz zwiększenia kosztów leczenia. Celem pracy było omówienie wybranych typów HAI u pacjentów krytycznie chorych oraz próba odpowiedzi na pytanie jak zminimalizować ryzyko zakażeń w tej grupie i czy w ogóle jest to możliwe. Ze względu na obszerność tematu omówiono wybrane zagadnienia: higiena rąk i środki ochrony osobistej, zakażenia związane z cewnikiem w żyle centralnej, pielęgnacja skóry narażonej na działanie wilgoci, zapalenie płuc związane z intubacją i wentylacją mechaniczną, zakażenie układu moczowego oraz zakażenie miejsca operowanego. Znajomość i przestrzeganie standardów medycznych oraz procedur postępowania w zakresie profilaktyki HAI w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia ilości zakażeń. Ważna jest także systematyczna edukacja personelu medycznego oraz współpraca i nadzór zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych.

Słowa kluczowe: pacjent krytycznie chory, profilaktyka, zakażenia szpitalne

Abstract: Despite the great progress in medical care hospital-acquired infections (HAI) is still a concern of medical care units all over the world. HAI are one of the main causes of infectious diseases nowadays. These infections contribute to deterioration of patient’s condition, increase of hospitalization time, and increase in hospitalization costs. The aim of the study is analysis of occurrence of selected hospital-acquired infections in critically ill patients with the view to answer the question whether and how occurrences of these infections can be minimized. Due to a vast scope of the subject, the analysis is focused on selected aspects, related to types of infections and preventive actions: hand hygiene and personal protection central venous catheter infections, moisture-associated skin damage prevention, ventilator-associated pneumonia, urinary tract infections, surgical site infections. Knowledge of and compliance with medical standards and procedures of conduct with regard to prevention of nosocomial infections contributes significantly to the reduction of infections. Education of medical personnel, as well as the cooperation and supervision of teams for infection control is of vital importance.

Key words: critically ill patient, hospital-acquired infections, prophylaxis