Czy warto monitorować zakażenia i inwestować w ich zapobieganie?

Is it worth monitoring infections and investing in the prevention?

Maria Ciuruś

ORCID: 0000-0002-8164-4339

Szpital Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego w Łodzi,
ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź,
e-mail: ciurusmaria@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 06.10.2021

Zaakceptowano: 23.10.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021022

Forum Zakażeń 2021;12(4):141–156

Streszczenie: Terminem „zakażenia szpitane” określa się wszystkie zakażenia związane z opieką zdrowotną. Istnieje wiele potencjalnych czynników ryzyka, które mogą przyczynić się do ich rozwoju, stąd bardzo istotne jest skutecznie wykrywanie, rejestrowanie i monitorowanie zakażeń. Działania te umożliwiają sformułowanie wniosków dotyczących częstości występowania zakażeń w szpitalu i w poszczególnych oddziałach. Monitorowanie zakażeń umożliwia m.in. walidację efektów pracy zespołu kontroli zakażeń oraz zależności między zużyciem antybiotyków, liczbą wykonywanych badań mikrobiologicznych, nakładami na higienę szpitalną a rodzajem lekooporności mikroorganizmów. Dzięki monitorowaniu można zaobserwować tendencje w reoperacjach z powodu zakażeń oraz zgonach, których bezpośrednią przyczyną są zakażenia szpitalne. Monitorowanie zakażeń pozwala ponadto na określenie czasu i kosztów przedłużonej hospitalizacji z tytułu zakażeń szpitalnych oraz zaplanowanie działań mających na celu poprawę jakości opieki i redukcję liczby zakażeń szpitalnych.

Słowa kluczowe: efekty monitorowania zakażeń, monitorowanie zakażeń szpitalnych, rejestrowanie zakażeń

Abstract: Nocosomial infections are associated with the treatment of patients and their contact with medical institutions. There are many potential causes and risk factors that could contribute to an infection. Some infections cannot be avoided. It is important to effectively detect, record, and monitor infections. This allows us to draw conclusions about the incidence of infections in hospitals and individual wards. Monitoring infections shows, inter alia, the effectiveness of the work of the infection control team, their relationship to the consumption of antibiotics, the number of microbiological tests performed, expenditures on hospital hygiene, and the type of drug resistance in microorganisms. By monitoring infections, trends in reoperations due to infections and deaths caused directly by nocosomial infections can be observed. Infection monitoring allows you to calculate the duration of prolonged hospitalization and the costs of prolonged hospitalization for nocosomial infections, and allows for action planning to further improve the quality of care and reduce the number of nocosomial infections.

Key words: effects of infection monitoring, monitoring of nocosomialinfections, recording of infections