Czynniki ryzyka infekcji Clostridium difficile w środowisku szpitalnym – doświadczenia własne

Risk factors for Clostridium difficile infection in a hospital environment – own experience

Grzegorz Ziółkowski1 | Iwona Pawłowska2| Sylwia Pełka2

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
2 Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Grzegorz Ziółkowski Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, Tel.: (32) 291 10 19, Fax: (32) 263 40 13 wew. 219

Wpłynęło: 04.07.2016

Zaakceptowano: 20.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016029

Forum Zakażeń 2016;7(4):233–240

Streszczenie: Trudnym i poważnym problemem medycznym XXI wieku stają się zakażenia Clostridium difficile jako zdarzenia niepożądane. Ta przetrwalnikująca beztlenowa laseczka wywołuje zakażenia nie tylko jelitowe (głównie wodniste biegunki poantybiotykowe charakteryzujące się bólem brzucha i wzrostem temperatury ciała), lecz także pozajelitowe. Oprócz infekcji związanych z opieką zdrowotną, traktowanych jako kwestia współzależna z bezpieczeństwem pacjenta, C. difficile przyczynia się także do zakażeń pozaszpitalnych. W przypadku infekcji szpitalnych istotne jest zwrócenie uwagi na kryteria rozpoznawania szpitalnego ogniska epidemicznego. Ze względu na pojawienie się wirulentnego, hiperepidemicznego szczepu NAP1/BI/027 o podwyższonym stopniu produkcji toksyn białkowych typu A i B, wzrosła częstość zakażeń u pacjentów hospitalizowanych, a także częstość rejestrowanych z tego powodu zgonów. Pojawiają się również nawroty zachorowania o ciężkim przebiegu i podwyższonej śmiertelności, wymagające szczególnego postępowania terapeutycznego z użyciem nowych leków (fidaksomycyny) czy zasad leczenia bakteriami kałowymi, a nawet podawania szczepionki zawierającej anatoksyny A i B C. difficile. Dlatego też uznano za istotne przedstawienie czynników ryzyka modyfikowalnych i niemodyfikowalnych, sprzyjających rozprzestrzenianiu się tego współczesnego zagrożenia biologicznego związanego także ze stosowaniem alkoholi i probiotyków w środowisku szpitalnym. Retrospektywnie przeanalizowano wyniki badań kału w kierunku C. difficile w latach 2013–2015 w celu oceny zagrożenia ze strony tego drobnoustroju oraz oceny zapadalności na choroby związane z Clostridium difficile wśród pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Słowa kluczowe: choroba związana z Clostridium difficile, czynniki ryzyka modyfikowalne i niemodyfikowalne, śmiertelność z powodu zakażeń Clostridium difficile

Abstract: Difficult and serious medical problem of XXI century is an infection of Clostridium difficile to as an adverse event. This causes the rod-sporing not only intestinal infections, especially antibiotic-associated diarrhea, infections, but also parenteral routes. In addition to hospital- acquired infections treated as an issue related to patient safety, Clostridium difficile infections also cause community-acquired. In the case of hospital infections, it is important to draw attention to the criteria for recognition of the hospital epidemic outbreak. Due to the emergence of a virulent, hyperepidemic strain NAP1/BI/027 with increased production toxin protein, the incidence of infections in hospitalized patients has been increasing. There are also recurrent need special therapeutic, it was therefore considered important to present the epidemiology of infections, ways of survival of the organism in the non-living environment and risk factors conducive to the spread of modern biological hazard in a hospital environment. We retrospectively analyzed the results of stool in the CD direction in the years 2013–2015 to assess the threat posed by this organism and evaluation of the incidence Clostridium difficile associated disease among hospitalized patients Provincial Hospital No. 5 in Sosnowiec.

Key words: Clostridium difficile-associated disease, mortality due to infections of Clostridium difficile, risk factors modifiable and non-modifiable